آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 797,360 44,948,317,344 Rls. 1,386,609 $
2 8 1395 شهيدرجايي سنگاپور 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 305,077 15,273,335,116 Rls. 482,326 $
3 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,450 9,601,612,050 Rls. 299,450 $
4 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 988,795 8,194,789,463 Rls. 270,929 $
5 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 607,000 7,088,716,160 Rls. 232,746 $
6 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 1,016,863 6,881,572,266 Rls. 213,541 $
7 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,820,256,250 Rls. 221,250 $
8 6 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 1,000,000 6,563,130,000 Rls. 210,000 $
9 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,465,312,500 Rls. 212,500 $
10 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 455,450 5,610,237,120 Rls. 173,070 $
11 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 411,716 5,257,497,794 Rls. 162,233 $
12 6 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 405,504 4,809,785,236 Rls. 154,092 $
13 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,260 4,654,853,940 Rls. 152,790 $
14 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 698,720 4,582,954,170 Rls. 145,737 $
15 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 92,087 3,878,495,535 Rls. 119,713 $
16 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 311,710 3,722,081,946 Rls. 118,450 $
17 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 32,176 3,676,402,890 Rls. 114,510 $
18 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 285,590 3,509,773,640 Rls. 114,236 $
19 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,438,781,250 Rls. 106,250 $
20 10 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,150 3,422,036,800 Rls. 105,950 $
21 8 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 497,855 3,324,344,553 Rls. 104,549 $
22 5 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,288,862,500 Rls. 106,250 $
23 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 493,406 3,155,598,944 Rls. 103,614 $
24 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,903,854,800 Rls. 92,400 $
25 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,450 2,743,153,320 Rls. 84,660 $
26 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,725,650,000 Rls. 90,000 $
27 5 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 212,500 2,627,350,000 Rls. 85,000 $
28 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,299 2,496,385,222 Rls. 79,166 $
29 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 195,750 2,376,326,700 Rls. 78,300 $
30 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,130 2,241,574,560 Rls. 74,016 $
31 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,220 2,111,669,010 Rls. 69,630 $
32 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,907,955,000 Rls. 63,000 $
33 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 198,350 1,802,763,480 Rls. 59,505 $
34 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 43,383 1,772,293,397 Rls. 58,567 $
35 8 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 13,150 1,630,709,145 Rls. 51,285 $
36 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,572,939,000 Rls. 48,600 $
37 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,414,287,000 Rls. 44,100 $
38 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,460 1,286,595,540 Rls. 42,570 $
39 10 1395 شهيدرجايي سنگاپور 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 11,900 1,232,801,920 Rls. 38,080 $
40 6 1395 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,870 1,188,405,408 Rls. 37,984 $
41 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 11,420 1,182,746,560 Rls. 36,544 $
42 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,800 1,166,146,800 Rls. 36,400 $
43 5 1395 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,510 1,140,245,056 Rls. 36,832 $
44 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,500 1,128,987,200 Rls. 36,800 $
45 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,200 1,088,460,800 Rls. 35,840 $
46 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,720 1,016,427,240 Rls. 33,552 $
47 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,100 971,890,920 Rls. 30,030 $
48 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,064 936,983,949 Rls. 28,926 $
49 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,400 930,956,250 Rls. 30,750 $
50 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 757,102,500 Rls. 24,750 $
51 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,904 670,205,160 Rls. 22,068 $
52 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,000 631,098,000 Rls. 19,500 $
53 5 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 605,377,500 Rls. 19,500 $
54 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,000 500,098,500 Rls. 16,500 $
55 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 499,537,500 Rls. 16,500 $
56 5 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 496,720,000 Rls. 16,000 $
57 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 10,000 486,030,000 Rls. 15,000 $
58 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,000 464,005,500 Rls. 14,700 $
59 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 10,000 454,275,000 Rls. 15,000 $
60 10 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,260 431,084,160 Rls. 13,338 $
61 6 1395 شهيدرجايي سنگاپور 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 95,230 395,103,150 Rls. 12,690 $
62 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 8,835 278,084,467 Rls. 8,581 $
63 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 40,000 258,636,000 Rls. 8,400 $
64 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,270 257,286,315 Rls. 8,151 $
65 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 7,000 246,684,900 Rls. 7,700 $
66 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,352 240,735,465 Rls. 7,949 $
67 9 1395 شهيدرجايي سنگاپور 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,000 231,487,200 Rls. 7,200 $
68 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 212,590,000 Rls. 7,000 $
69 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 4,500 177,664,500 Rls. 5,850 $
70 12 1395 شهيدرجايي سنگاپور 68062010 رسهاي منبسط شده 25,040 105,484,785 Rls. 3,255 $
71 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 8,780 93,683,478 Rls. 3,073 $
72 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 91,110,000 Rls. 3,000 $
73 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,760 82,829,475 Rls. 2,735 $
74 4 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 2,000 79,534,000 Rls. 2,600 $
75 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,160 68,937,960 Rls. 2,184 $
76 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 66,814,000 Rls. 2,200 $
77 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 490 57,855,525 Rls. 1,911 $
78 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 2,380 52,329,060 Rls. 1,666 $
79 6 1395 شهيدرجايي سنگاپور 68062010 رسهاي منبسط شده 12,605 51,248,106 Rls. 1,638 $
80 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 45,555,000 Rls. 1,500 $
81 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,000 39,357,500 Rls. 1,300 $
82 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 850 38,613,375 Rls. 1,275 $
83 1 1395 شهيدرجايي سنگاپور 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 310 28,155,750 Rls. 930 $
84 7 1395 شهيدرجايي سنگاپور 25081000 بنتونيت 20,620 25,906,968 Rls. 824 $
85 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08109020 زرشك تازه 40 24,538,960 Rls. 808 $
86 11 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,000 21,037,250 Rls. 650 $
87 2 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 500 19,700,850 Rls. 650 $
88 10 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 240 5,041,920 Rls. 156 $
89 3 1395 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 40 4,737,720 Rls. 156 $
مجموع کل
221,062,583,243 ريال
مجموع کل
7,012,220 دلار
[1]