آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 12,935,077 116,607,811,898 Rls. 3,845,951 $
2 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 16,157,316 108,933,385,884 Rls. 3,392,612 $
3 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 15,940,191 108,348,664,205 Rls. 3,347,434 $
4 10 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 13,714,265 92,997,647,205 Rls. 2,874,973 $
5 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 13,967,760 89,103,997,422 Rls. 2,931,697 $
6 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 12,127,035 82,519,657,538 Rls. 2,546,674 $
7 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 4,709,616 31,260,458,613 Rls. 985,522 $
8 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 4,516,938 30,172,728,983 Rls. 959,156 $
9 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 3,955,391 25,594,935,741 Rls. 818,291 $
10 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 335,940 19,249,511,516 Rls. 621,489 $
11 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,235,980 17,692,564,176 Rls. 556,190 $
12 1 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 2,488,489 15,575,378,820 Rls. 514,948 $
13 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 1,977,590 13,066,867,330 Rls. 425,170 $
14 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 1,980,000 12,843,022,500 Rls. 415,800 $
15 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 188,570 10,629,413,950 Rls. 348,854 $
16 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 740,550 8,388,572,043 Rls. 259,193 $
17 10 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03079900 ک ک ساير 98,300 7,936,999,800 Rls. 245,750 $
18 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 124,600 6,799,985,280 Rls. 224,280 $
19 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 114,050 6,252,521,022 Rls. 205,290 $
20 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 36,296 5,418,311,700 Rls. 178,410 $
21 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 91,800 5,354,106,480 Rls. 165,240 $
22 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 90,500 5,284,770,125 Rls. 167,425 $
23 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 73,470 4,612,180,860 Rls. 151,678 $
24 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 81,605 4,380,791,040 Rls. 135,360 $
25 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03039000 73,230 4,271,037,228 Rls. 131,814 $
26 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 195,000 4,022,833,750 Rls. 126,750 $
27 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03089000 49,040 3,882,251,600 Rls. 122,600 $
28 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 62,400 3,761,291,820 Rls. 118,270 $
29 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 600,000 3,720,249,000 Rls. 117,000 $
30 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 49,276 3,403,210,680 Rls. 108,348 $
31 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 49,130 3,295,109,796 Rls. 108,086 $
32 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 48,780 3,252,890,520 Rls. 107,316 $
33 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 58,544 3,009,158,704 Rls. 96,104 $
34 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,736,152,250 Rls. 84,500 $
35 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,709,915,000 Rls. 84,500 $
36 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 46,160 2,690,306,352 Rls. 83,088 $
37 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,400 2,625,845,600 Rls. 85,840 $
38 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,574,081,250 Rls. 84,500 $
39 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 43,670 2,544,004,584 Rls. 78,606 $
40 1 1395 شهيدرجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 45,400 2,543,637,150 Rls. 83,990 $
41 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03078900 ک ک ساير 24,085 1,796,028,084 Rls. 57,804 $
42 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 26,286 1,656,911,724 Rls. 52,572 $
43 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 22,083 1,608,466,651 Rls. 52,999 $
44 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,569,204,000 Rls. 50,400 $
45 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,557,864,000 Rls. 50,400 $
46 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,541,736,000 Rls. 50,400 $
47 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 24,500 1,429,545,600 Rls. 44,100 $
48 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,936 1,391,238,072 Rls. 43,272 $
49 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 24,545 1,382,032,857 Rls. 42,683 $
50 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 63,000 1,369,576,000 Rls. 42,250 $
51 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 60,000 1,368,984,500 Rls. 42,250 $
52 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,363,612,500 Rls. 45,000 $
53 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 217,170 1,352,317,590 Rls. 43,434 $
54 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,327,072,500 Rls. 42,250 $
55 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,315,453,750 Rls. 42,250 $
56 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,311,651,250 Rls. 42,250 $
57 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 23,500 1,309,523,400 Rls. 42,300 $
58 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,292,427,500 Rls. 42,250 $
59 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,281,315,750 Rls. 42,250 $
60 1 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 65,000 1,278,485,000 Rls. 42,250 $
61 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 20,400 1,266,168,960 Rls. 39,060 $
62 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 22,330 1,256,183,082 Rls. 40,194 $
63 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 24,500 1,189,413,750 Rls. 36,750 $
64 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 24,500 1,177,359,750 Rls. 36,750 $
65 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 24,683 1,161,914,040 Rls. 35,835 $
66 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 15,734 1,149,944,018 Rls. 36,682 $
67 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 44,280 1,142,632,662 Rls. 37,638 $
68 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,510 1,051,816,841 Rls. 33,373 $
69 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 19,910 1,002,221,616 Rls. 31,856 $
70 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03079900 ک ک ساير 26,270 991,776,564 Rls. 31,524 $
71 10 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 154,176 831,234,392 Rls. 25,678 $
72 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 50,576 730,359,069 Rls. 22,759 $
73 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 154,243 700,266,280 Rls. 22,892 $
74 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,920 686,123,910 Rls. 21,930 $
75 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 131,658 529,334,210 Rls. 17,390 $
76 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 19,090 521,048,187 Rls. 17,181 $
77 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 6,520 519,366,900 Rls. 16,300 $
78 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 498,225,552 Rls. 16,368 $
79 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,250 477,945,000 Rls. 15,000 $
80 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,212 461,949,950 Rls. 14,945 $
81 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,500 442,287,300 Rls. 13,650 $
82 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 20,000 417,963,000 Rls. 13,000 $
83 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 333,157,364 Rls. 10,282 $
84 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 44,830 271,911,882 Rls. 8,966 $
85 6 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 3,900 219,396,060 Rls. 7,020 $
86 11 1395 شهيدرجايي سري لانكا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,000 218,234,460 Rls. 6,740 $
87 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 2,060 207,604,000 Rls. 6,800 $
88 2 1395 شهيدرجايي سري لانكا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 51,603 203,214,174 Rls. 6,707 $
89 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 6,300 199,495,800 Rls. 6,300 $
90 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 6,110 196,076,010 Rls. 6,110 $
91 8 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 323,000 185,703,312 Rls. 5,852 $
92 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 27,087 167,439,470 Rls. 5,417 $
93 5 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 215,750 133,740,475 Rls. 4,315 $
94 9 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 242,550 132,406,884 Rls. 4,122 $
95 7 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 159,370 106,134,390 Rls. 3,379 $
96 4 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 160,739 99,161,185 Rls. 3,214 $
97 10 1395 شهيدرجايي سري لانكا 68062010 رسهاي منبسط شده 23,560 99,049,576 Rls. 3,062 $
98 3 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 82,159,770 Rls. 2,695 $
99 1 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 81,550,700 Rls. 2,695 $
100 12 1395 شهيدرجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 74,212,030 Rls. 2,290 $
مجموع کل
929,785,888,718 ريال
مجموع کل
29,524,784 دلار