آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 6,964,260 47,403,046,156 Rls. 1,462,600 $
2 12 1395 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 2,006,400 13,659,940,984 Rls. 421,343 $
3 7 1395 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,456,085,400 Rls. 46,200 $
مجموع کل
62,519,072,540 ريال
مجموع کل
1,930,143 دلار
[1]