آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 259,100 8,178,491,500 Rls. 259,100 $
2 4 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 260,000 8,024,900,000 Rls. 260,000 $
3 11 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 130,000 4,241,649,000 Rls. 131,000 $
4 12 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 74,041 3,222,258,984 Rls. 99,477 $
5 9 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 102,812 2,969,444,412 Rls. 92,532 $
6 4 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 85,750 2,911,341,125 Rls. 94,325 $
7 10 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 152,032 2,886,237,194 Rls. 89,161 $
8 3 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 150,016 2,642,463,330 Rls. 87,009 $
9 7 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 139,421 2,566,549,608 Rls. 81,384 $
10 1 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,555,871,500 Rls. 84,500 $
11 5 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 115,120 2,060,825,185 Rls. 66,769 $
12 6 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 110,348 2,036,595,978 Rls. 65,094 $
13 4 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 190,700 1,947,963,105 Rls. 63,495 $
14 2 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 159,537 1,931,758,884 Rls. 63,814 $
15 8 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 102,030 1,879,454,754 Rls. 59,177 $
16 11 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 283,768 1,869,014,020 Rls. 57,748 $
17 1 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101910 روغن موتور 115,467 1,398,311,425 Rls. 46,187 $
18 10 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 34,300 1,219,433,600 Rls. 37,730 $
19 8 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,900 625,292,136 Rls. 19,693 $
20 8 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 18,000 573,534,000 Rls. 18,000 $
21 8 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 260,000 305,887,140 Rls. 9,620 $
22 8 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 62031200 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک. 1,000 95,589,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
56,142,865,880 ريال
مجموع کل
1,788,815 دلار
[1]