آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 12,949,391 117,777,505,605 Rls. 3,884,815 $
2 7 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 10,351,431 69,662,661,673 Rls. 2,210,584 $
3 4 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 9,404,457 60,663,973,300 Rls. 1,973,195 $
4 5 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 7,771,156 50,511,434,746 Rls. 1,629,454 $
5 3 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,796,919 42,235,797,642 Rls. 1,386,813 $
6 6 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 6,318,863 41,432,395,216 Rls. 1,326,956 $
7 12 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,904,240 40,010,757,742 Rls. 1,234,879 $
8 11 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,008,077 33,964,581,774 Rls. 1,049,196 $
9 8 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,086,268 33,835,690,096 Rls. 1,068,115 $
10 1 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 3,698,660 32,195,618,230 Rls. 1,063,388 $
11 10 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,160,628 28,264,467,197 Rls. 873,731 $
12 9 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27132000 قيرنفت 3,065,649 20,719,022,172 Rls. 643,785 $
13 8 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,621,637 15,665,943,912 Rls. 494,598 $
14 12 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 184,450 6,574,819,790 Rls. 202,895 $
15 5 1395 شهيدرجايي جيبوتي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 106,273 4,934,705,200 Rls. 159,400 $
16 9 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 119,991 3,472,050,792 Rls. 107,992 $
17 10 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 86,000 2,505,360,600 Rls. 77,400 $
18 11 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 253,070 2,499,205,494 Rls. 77,186 $
19 10 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 227,336 2,355,046,630 Rls. 72,745 $
20 9 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 127,658 1,251,799,185 Rls. 38,935 $
21 4 1395 شهيدرجايي جيبوتي 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 9,189 1,195,401,406 Rls. 38,965 $
22 7 1395 شهيدرجايي جيبوتي 61130000 لباس دوخته ومهياا زپارچه هاي کشباف ياقلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 10,050 847,559,340 Rls. 26,940 $
23 11 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,000 611,698,500 Rls. 18,900 $
24 11 1395 شهيدرجايي جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 498,421,000 Rls. 15,400 $
25 9 1395 شهيدرجايي جيبوتي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,247 136,775,564 Rls. 4,269 $
26 12 1395 شهيدرجايي جيبوتي 25202000 ک گچ 247,500 136,347,616 Rls. 4,208 $
27 8 1395 شهيدرجايي جيبوتي 25202000 ک گچ 125,000 79,380,000 Rls. 2,500 $
28 7 1395 شهيدرجايي جيبوتي 25202000 ک گچ 124,880 78,462,180 Rls. 2,498 $
29 9 1395 شهيدرجايي جيبوتي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 857 49,420,276 Rls. 1,543 $
مجموع کل
614,166,302,878 ريال
مجموع کل
19,691,285 دلار
[1]