آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,963,813 63,329,074,644 Rls. 2,089,144 $
2 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 7,481,701 49,136,852,468 Rls. 1,577,148 $
3 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,367,115 42,473,638,114 Rls. 1,403,722 $
4 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,040,133 39,205,812,144 Rls. 1,288,032 $
5 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,687,463 38,621,825,884 Rls. 1,193,357 $
6 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,881,964 32,330,840,996 Rls. 1,043,797 $
7 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,187,799 28,498,686,338 Rls. 879,434 $
8 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,533,149 27,910,003,594 Rls. 892,898 $
9 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 906,885 26,453,611,954 Rls. 816,196 $
10 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 23,200,000 25,196,168,600 Rls. 806,200 $
11 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,634,038 23,973,909,031 Rls. 763,146 $
12 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,076,978 20,708,394,045 Rls. 646,165 $
13 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 609,157 17,613,645,171 Rls. 548,240 $
14 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 590,130 16,898,107,846 Rls. 531,113 $
15 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 538,193 14,864,434,630 Rls. 484,370 $
16 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 2,041,863 13,814,009,352 Rls. 427,484 $
17 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 470,500 13,707,230,586 Rls. 423,455 $
18 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 500,000 13,666,500,000 Rls. 450,000 $
19 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 464,542 12,731,210,139 Rls. 418,087 $
20 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,093,412 12,521,752,710 Rls. 386,876 $
21 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 428,863 12,506,227,722 Rls. 385,975 $
22 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,933,335 12,060,737,305 Rls. 372,821 $
23 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,087,000 11,978,193,251 Rls. 380,087 $
24 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 388,665 11,339,051,968 Rls. 349,798 $
25 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 386,519 10,947,249,857 Rls. 347,861 $
26 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,597,762 10,719,178,509 Rls. 338,152 $
27 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,415,000 9,672,827,100 Rls. 312,450 $
28 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,443,050 9,334,570,932 Rls. 303,039 $
29 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,330,000 8,481,944,400 Rls. 278,400 $
30 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 288,481 8,045,681,839 Rls. 259,632 $
31 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 261,954 7,617,006,426 Rls. 235,757 $
32 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 190,080 6,775,390,010 Rls. 209,098 $
33 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 985,070 6,705,703,424 Rls. 206,864 $
34 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 243,437 6,643,228,612 Rls. 219,093 $
35 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 240,513 6,564,673,401 Rls. 216,463 $
36 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 218,910 6,376,322,916 Rls. 197,019 $
37 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,904,750 5,674,667,700 Rls. 175,098 $
38 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,714,000 5,290,878,300 Rls. 171,420 $
39 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,531,436 5,027,409,128 Rls. 165,943 $
40 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,056,771,688 Rls. 125,451 $
41 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 139,229 3,898,351,399 Rls. 125,305 $
42 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 3,797,401,770 Rls. 125,451 $
43 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 422,200 3,527,328,012 Rls. 109,772 $
44 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 126,240 3,439,724,400 Rls. 113,616 $
45 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,302,000 3,180,102,660 Rls. 99,060 $
46 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 328,450 3,153,960,756 Rls. 103,461 $
47 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 100,220 2,856,209,868 Rls. 90,198 $
48 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 99,713 2,818,764,810 Rls. 89,741 $
49 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 100,420 2,782,738,620 Rls. 90,378 $
50 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 75,728 2,519,418,976 Rls. 79,187 $
51 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 299,650 2,482,414,467 Rls. 77,909 $
52 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 300,450 2,453,654,970 Rls. 78,117 $
53 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 3,849,500 2,246,988,291 Rls. 69,941 $
54 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,194,117 2,133,718,368 Rls. 65,823 $
55 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 250,300 2,106,509,782 Rls. 65,078 $
56 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 1,918,109,542 Rls. 62,725 $
57 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 1,907,843,623 Rls. 62,725 $
58 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 1,900,086,612 Rls. 62,725 $
59 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,948,500 1,877,367,960 Rls. 58,920 $
60 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 52,016 1,852,202,188 Rls. 57,223 $
61 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 193,260 1,755,863,730 Rls. 57,978 $
62 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 3,126,989 1,737,013,428 Rls. 54,658 $
63 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 2,619,608 1,637,672,039 Rls. 52,389 $
64 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,706,000 1,625,067,360 Rls. 51,180 $
65 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,650,000 1,564,361,400 Rls. 49,560 $
66 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 29,110 1,499,901,483 Rls. 49,487 $
67 10 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 2,640,000 1,498,170,640 Rls. 46,354 $
68 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,294,403,418 Rls. 41,817 $
69 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,400,000 1,272,432,000 Rls. 42,000 $
70 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 42,860 1,209,150,693 Rls. 38,574 $
71 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,380 1,165,038,960 Rls. 36,328 $
72 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 116,424 1,133,562,430 Rls. 36,673 $
73 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 98,766 1,108,772,068 Rls. 36,350 $
74 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 1,919,076 1,091,276,327 Rls. 34,673 $
75 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 1,637,200 1,046,348,687 Rls. 32,331 $
76 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 125,150 1,001,875,810 Rls. 32,539 $
77 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,780 978,234,264 Rls. 30,226 $
78 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 33,500 947,652,030 Rls. 30,150 $
79 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 16,560 911,111,328 Rls. 28,152 $
80 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,801 798,912,072 Rls. 25,161 $
81 6 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 78,000 745,792,710 Rls. 23,790 $
82 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 11,200 725,916,800 Rls. 22,400 $
83 3 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,000 725,566,800 Rls. 23,800 $
84 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 670,990,719 Rls. 20,909 $
85 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,933 668,548,774 Rls. 21,326 $
86 2 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 491,005,800 Rls. 16,200 $
87 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28365000 کربنات کلسيم 76,418 462,692,825 Rls. 15,283 $
88 11 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 40,570 459,536,436 Rls. 14,199 $
89 9 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 43,230 418,902,861 Rls. 13,147 $
90 5 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 670,000 415,693,600 Rls. 13,400 $
91 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,200 388,282,444 Rls. 12,386 $
92 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 23,410 341,375,338 Rls. 10,534 $
93 7 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,750 307,531,275 Rls. 9,775 $
94 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 554,650 305,478,880 Rls. 9,430 $
95 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 496,100 304,898,395 Rls. 9,923 $
96 1 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 20,050 261,031,050 Rls. 8,622 $
97 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,000 235,148,940 Rls. 7,380 $
98 12 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,500 231,288,160 Rls. 7,135 $
99 8 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 25081000 بنتونيت 76,747 218,724,345 Rls. 6,907 $
100 4 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,600 165,206,415 Rls. 5,385 $
مجموع کل
786,146,752,542 ريال
مجموع کل
25,085,151 دلار