آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,571,959 201,173,041,093 Rls. 6,215,206 $
2 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,971,663 114,235,792,793 Rls. 3,629,106 $
3 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,005,083 98,705,296,020 Rls. 3,168,028 $
4 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,663,683 97,770,216,635 Rls. 3,077,809 $
5 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 232,738 75,626,906,316 Rls. 2,337,807 $
6 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,493,033 73,908,502,915 Rls. 2,359,991 $
7 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,467,791 71,406,132,133 Rls. 2,319,109 $
8 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 998,180 64,184,970,360 Rls. 1,996,360 $
9 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 264,964 60,498,571,545 Rls. 1,997,597 $
10 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 968,780 55,848,828,864 Rls. 1,791,654 $
11 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 852,422 50,709,758,364 Rls. 1,576,994 $
12 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 731,709 43,711,377,320 Rls. 1,353,680 $
13 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 818,824 40,773,048,081 Rls. 1,293,741 $
14 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 677,350 40,627,408,800 Rls. 1,253,200 $
15 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 553,810 33,148,164,329 Rls. 1,024,052 $
16 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 102,510 32,366,282,606 Rls. 1,045,597 $
17 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 487,300 29,252,385,520 Rls. 902,860 $
18 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 83,484 26,512,729,035 Rls. 851,541 $
19 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 498,801 24,466,688,680 Rls. 788,104 $
20 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 500,094 24,344,082,710 Rls. 790,649 $
21 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 349,934 16,840,224,555 Rls. 553,245 $
22 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 10,866,704,520 Rls. 335,760 $
23 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 202,720 10,808,943,831 Rls. 356,787 $
24 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 171,837 9,692,254,336 Rls. 298,996 $
25 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 55,500 6,872,564,400 Rls. 216,450 $
26 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,770 6,654,365,550 Rls. 211,855 $
27 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,600 5,671,775,688 Rls. 175,044 $
28 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 20,090 5,639,452,529 Rls. 174,020 $
29 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 99,754 5,619,187,554 Rls. 173,571 $
30 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 47,445 5,376,759,603 Rls. 166,057 $
31 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 92,730 5,294,921,615 Rls. 171,551 $
32 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 90,690 5,194,040,366 Rls. 167,777 $
33 1 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,680 5,046,601,545 Rls. 166,637 $
34 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 210,868 4,779,399,432 Rls. 147,608 $
35 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 38,500 4,726,254,000 Rls. 150,150 $
36 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28362000 کربنات دي سديم 497,160 4,183,176,844 Rls. 129,262 $
37 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 86,000 4,060,509,264 Rls. 127,882 $
38 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 128,254 4,040,982,760 Rls. 128,254 $
39 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28362000 کربنات دي سديم 498,970 4,010,016,120 Rls. 129,732 $
40 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 1,668,746 3,880,312,984 Rls. 125,329 $
41 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 1,149,622 3,353,759,360 Rls. 103,460 $
42 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 262,270 2,799,596,586 Rls. 91,974 $
43 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 24,000 2,719,416,000 Rls. 84,000 $
44 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 22,000 2,138,862,000 Rls. 66,000 $
45 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 757,451 2,064,966,209 Rls. 68,170 $
46 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 28362000 کربنات دي سديم 239,480 2,018,382,240 Rls. 62,265 $
47 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 129,321 2,017,877,801 Rls. 62,856 $
48 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 203,260 1,933,139,400 Rls. 63,417 $
49 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 47,600 1,903,895,496 Rls. 59,050 $
50 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 761,707 1,670,906,845 Rls. 54,238 $
51 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,500 1,564,436,250 Rls. 48,750 $
52 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 68,110 1,544,830,154 Rls. 47,677 $
53 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 529,580 1,527,607,599 Rls. 47,661 $
54 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,000 1,514,682,000 Rls. 46,800 $
55 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,506,730,500 Rls. 49,500 $
56 1 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 11,826 1,503,728,975 Rls. 49,669 $
57 10 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 482,043 1,404,409,572 Rls. 43,383 $
58 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 471,357 1,374,414,964 Rls. 42,422 $
59 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,689 1,353,144,620 Rls. 43,260 $
60 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 51,450 1,343,922,774 Rls. 41,506 $
61 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 23,142 1,335,895,092 Rls. 41,656 $
62 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 2,610 1,297,380,840 Rls. 41,755 $
63 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 130,000 1,242,657,000 Rls. 39,000 $
64 9 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 121,530 1,169,272,200 Rls. 36,460 $
65 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 400,150 1,166,064,927 Rls. 36,013 $
66 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,451 1,162,639,841 Rls. 38,309 $
67 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 123,200 1,137,547,800 Rls. 37,260 $
68 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 120,500 1,123,216,650 Rls. 36,150 $
69 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 112,400 1,093,067,520 Rls. 33,720 $
70 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 8,430 1,086,988,760 Rls. 34,234 $
71 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 381,494 1,080,181,974 Rls. 34,334 $
72 1 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 50,360 1,073,694,105 Rls. 35,453 $
73 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 19,077 1,057,660,422 Rls. 33,194 $
74 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,650 991,954,335 Rls. 31,705 $
75 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 97,034 949,090,975 Rls. 30,275 $
76 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 99,660 946,470,266 Rls. 31,094 $
77 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 97,400 940,722,158 Rls. 30,389 $
78 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 120,250 912,125,940 Rls. 30,060 $
79 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,240 889,682,400 Rls. 28,000 $
80 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 50,860 806,669,000 Rls. 26,600 $
81 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27011190 سايرآنترا سيت ها بدون ماده فرا ر 497,000 805,189,700 Rls. 24,850 $
82 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,200 778,790,619 Rls. 24,673 $
83 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 3,000 764,481,130 Rls. 23,590 $
84 4 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,520 746,777,600 Rls. 24,320 $
85 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 17,150 741,760,416 Rls. 23,328 $
86 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 266,300 727,877,790 Rls. 23,967 $
87 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 32064910 --- گرانول مستربچ 16,000 694,118,720 Rls. 21,920 $
88 8 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08109010 انار تازه 39,832 666,032,952 Rls. 20,916 $
89 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 18,120 658,517,040 Rls. 21,744 $
90 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 630,586,040 Rls. 20,312 $
91 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 390 621,420,000 Rls. 20,000 $
92 11 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,200 589,043,000 Rls. 18,200 $
93 5 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,000 557,172,000 Rls. 18,000 $
94 6 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 29173700 ترفتالات دي متيل 18,000 547,353,540 Rls. 17,460 $
95 3 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 529,638,600 Rls. 17,400 $
96 1 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 29173700 ترفتالات دي متيل 18,000 528,601,500 Rls. 17,460 $
97 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 526,524,000 Rls. 17,400 $
98 2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 499,290,000 Rls. 16,500 $
99 7 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 49,000 480,975,768 Rls. 15,288 $
100 12 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 47,090 476,255,872 Rls. 14,692 $
مجموع کل
1,459,820,729,452 ريال
مجموع کل
46,142,790 دلار