آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 12,100,000 1,772,991,220,000 Rls. 58,685,000 $
2 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 8,100,000 1,192,260,465,000 Rls. 39,285,000 $
3 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 65,799,948 425,906,571,650 Rls. 13,159,988 $
4 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 38,399,935 248,593,499,203 Rls. 7,679,987 $
5 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 1,210,000 177,299,122,000 Rls. 5,868,500 $
6 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,498,282 72,632,503,860 Rls. 2,367,284 $
7 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 51,000,000 40,955,025,000 Rls. 1,275,000 $
8 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,008,000 36,902,476,800 Rls. 1,209,600 $
9 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 46,000,000 35,601,700,000 Rls. 1,150,081 $
10 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 18,000,000 13,595,400,000 Rls. 450,000 $
11 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 549,440,000 Rls. 17,000 $
12 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 433,336,800 Rls. 13,600 $
مجموع کل
4,017,720,760,313 ريال
مجموع کل
131,161,040 دلار
[1]