آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 14,815,899 125,677,516,564 Rls. 4,152,962 $
2 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 110,200,000 116,041,953,800 Rls. 3,829,450 $
3 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 15,991,417 105,784,458,192 Rls. 3,364,761 $
4 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 14,427,837 98,015,759,298 Rls. 3,025,021 $
5 5 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 88,198,929 94,662,622,630 Rls. 3,064,912 $
6 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 10,096,729 91,801,088,672 Rls. 3,029,017 $
7 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 13,024,873 88,369,081,772 Rls. 2,729,953 $
8 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 12,421,737 84,345,888,648 Rls. 2,608,556 $
9 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 12,626,840 80,792,073,206 Rls. 2,651,633 $
10 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 11,841,963 79,940,354,781 Rls. 2,486,806 $
11 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 95,917,148 75,958,839,856 Rls. 2,397,928 $
12 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 10,102,210 65,149,548,485 Rls. 2,121,459 $
13 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 9,229,397 60,532,787,200 Rls. 1,938,168 $
14 5 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 8,115,764 52,797,448,742 Rls. 1,704,308 $
15 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 36,409,500,000 Rls. 1,125,000 $
16 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 28,623,643 31,181,941,179 Rls. 994,671 $
17 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 4,649,072 31,001,453,598 Rls. 976,302 $
18 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 2,643,360 29,662,968,552 Rls. 925,176 $
19 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,500,117 22,134,327,909 Rls. 712,379 $
20 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,763,040 19,622,447,152 Rls. 617,064 $
21 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 53,100,000 19,297,602,000 Rls. 637,200 $
22 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,050,000 17,511,115,200 Rls. 540,600 $
23 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 25,150,000 15,720,259,000 Rls. 503,000 $
24 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 40,600,000 15,176,120,400 Rls. 487,200 $
25 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 225,000 14,855,076,000 Rls. 459,000 $
26 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,794,513 14,361,324,725 Rls. 466,572 $
27 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 1,268,400 13,981,684,500 Rls. 443,940 $
28 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 34,550,000 13,246,459,200 Rls. 414,600 $
29 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 200,000 13,220,220,000 Rls. 408,000 $
30 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,454,866 12,141,446,958 Rls. 378,263 $
31 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 174,700 11,319,858,408 Rls. 356,388 $
32 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,376,791 11,193,648,373 Rls. 357,967 $
33 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,313,761 10,867,734,136 Rls. 341,579 $
34 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,258,499 10,291,512,692 Rls. 327,210 $
35 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 150,000 9,900,528,000 Rls. 306,000 $
36 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 1,112,280 9,354,706,457 Rls. 289,193 $
37 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 746,240 8,441,466,880 Rls. 261,184 $
38 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 98,000 7,774,144,000 Rls. 240,100 $
39 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 121,820 7,530,602,552 Rls. 248,512 $
40 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 400,000 7,127,890,000 Rls. 220,000 $
41 5 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 811,380 6,533,541,042 Rls. 210,960 $
42 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 17,200,000 6,483,024,000 Rls. 206,400 $
43 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 196,692 5,944,530,000 Rls. 190,000 $
44 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 681,141 5,733,196,403 Rls. 177,098 $
45 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 48,000 5,075,616,000 Rls. 168,000 $
46 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 74,500 4,787,120,508 Rls. 151,980 $
47 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29051610 دوا تيل هگزا نول 129,600 4,759,896,960 Rls. 155,520 $
48 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 197,656 4,322,064,000 Rls. 141,800 $
49 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 3,806,594,400 Rls. 117,600 $
50 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29051610 دوا تيل هگزا نول 100,800 3,686,860,800 Rls. 120,960 $
51 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 3,559,985,000 Rls. 110,000 $
52 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 3,510,629,760 Rls. 108,480 $
53 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 3,463,625,000 Rls. 110,000 $
54 1 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 3,329,425,000 Rls. 110,000 $
55 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 394,510 3,109,810,616 Rls. 102,573 $
56 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 50,000 3,109,419,000 Rls. 102,000 $
57 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 467,327 3,080,969,782 Rls. 101,518 $
58 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 127,009 2,872,333,937 Rls. 91,447 $
59 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 36,000 2,842,333,200 Rls. 88,200 $
60 5 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 7,000,000 2,596,440,000 Rls. 84,000 $
61 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 299,080 2,519,514,994 Rls. 77,762 $
62 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 306,582 2,087,006,912 Rls. 64,382 $
63 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 2,004,420,000 Rls. 66,000 $
64 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 120,000 2,001,582,000 Rls. 66,000 $
65 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 303,557 1,850,835,546 Rls. 60,711 $
66 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 227,544 1,799,100,760 Rls. 59,161 $
67 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 351,390 1,780,937,664 Rls. 55,264 $
68 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,746,360,000 Rls. 55,000 $
69 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,708,905,000 Rls. 55,000 $
70 9 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 25,000 1,636,641,000 Rls. 51,000 $
71 5 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 25,000 1,578,654,000 Rls. 51,000 $
72 1 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 25,000 1,543,260,000 Rls. 51,000 $
73 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,455 1,195,268,433 Rls. 37,309 $
74 7 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,794 1,181,455,740 Rls. 37,614 $
75 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29173500 انيدريد فتاليك 37,750 1,162,212,241 Rls. 35,863 $
76 8 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 262,340 1,060,020,912 Rls. 33,244 $
77 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,035,680,000 Rls. 32,000 $
78 1 1395 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 113,772 895,830,300 Rls. 29,580 $
79 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,720 565,537,896 Rls. 18,648 $
80 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,888 547,530,410 Rls. 17,899 $
81 6 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 32,640 459,543,456 Rls. 14,688 $
82 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 32,910 449,142,870 Rls. 14,810 $
83 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 209,400 267,104,150 Rls. 8,795 $
84 10 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 147,000 199,877,076 Rls. 6,174 $
85 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 43,680 161,370,390 Rls. 5,241 $
86 4 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 54,000 33,334,200 Rls. 1,080 $
87 3 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 54,000 32,799,600 Rls. 1,080 $
88 12 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 24,000 32,675,328 Rls. 1,008 $
89 11 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 54,000 29,708,316 Rls. 918 $
90 2 1395 شهيدرجايي بنگلادش 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 26,000 15,781,480 Rls. 520 $
مجموع کل
1,747,384,965,799 ريال
مجموع کل
55,799,321 دلار
[1]