آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,440,000 51,522,181,344 Rls. 1,678,954 $
2 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,008,000 36,875,865,600 Rls. 1,209,600 $
3 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,008,000 32,532,159,429 Rls. 1,005,365 $
4 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 765,000 27,238,161,600 Rls. 840,269 $
5 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 816,000 27,220,401,114 Rls. 871,267 $
6 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 504,000 18,293,819,544 Rls. 574,140 $
7 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 29336100 ملامين 300,000 10,735,405,500 Rls. 343,500 $
8 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 205,750 9,355,028,454 Rls. 308,622 $
9 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 182,500 8,329,968,108 Rls. 273,748 $
10 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 216,000 7,243,473,600 Rls. 237,600 $
11 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 4,374,310,500 Rls. 143,500 $
12 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 120,000 4,170,484,800 Rls. 136,800 $
13 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 387,129 3,802,421,454 Rls. 120,784 $
14 1 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,250 3,734,586,850 Rls. 123,374 $
15 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,175,396,000 Rls. 98,000 $
16 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,171,476,000 Rls. 98,000 $
17 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 3,111,192,000 Rls. 100,800 $
18 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 303,484 2,948,110,880 Rls. 94,688 $
19 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 111,320 2,039,159,760 Rls. 66,792 $
20 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,033,568,000 Rls. 64,000 $
21 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 197,915 1,998,104,922 Rls. 61,749 $
22 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 195,018 1,969,470,871 Rls. 60,846 $
23 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 103,100 1,897,802,940 Rls. 61,860 $
24 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 98,370 1,856,891,142 Rls. 59,022 $
25 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 98,630 1,829,191,980 Rls. 59,178 $
26 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 28,476 1,568,629,678 Rls. 48,409 $
27 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 146,580 1,458,663,464 Rls. 45,027 $
28 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 123,960 1,186,064,650 Rls. 38,675 $
29 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 122,022 1,179,838,975 Rls. 38,071 $
30 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 19,020 1,039,473,432 Rls. 32,334 $
31 10 1395 شهيدرجايي بلژيك 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 5,000 1,026,240,000 Rls. 32,000 $
32 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 714,574,350 Rls. 22,050 $
33 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 692,590,500 Rls. 22,050 $
34 4 1395 شهيدرجايي بلژيك 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,150 680,573,250 Rls. 22,050 $
35 1 1395 شهيدرجايي بلژيك 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,150 667,784,250 Rls. 22,050 $
36 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,470 593,212,800 Rls. 18,300 $
37 11 1395 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,520 523,795,160 Rls. 16,184 $
38 8 1395 شهيدرجايي بلژيك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,420 507,099,324 Rls. 16,014 $
39 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,400 496,514,580 Rls. 15,980 $
40 6 1395 شهيدرجايي بلژيك 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 49,230 480,046,080 Rls. 15,360 $
41 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 46,020 465,428,928 Rls. 14,358 $
42 12 1395 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 29,200 390,936,960 Rls. 12,060 $
43 3 1395 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,600 334,660,848 Rls. 10,968 $
44 7 1395 شهيدرجايي بلژيك 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 21,256 303,004,438 Rls. 9,614 $
45 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,000 297,320,632 Rls. 9,604 $
46 1 1395 شهيدرجايي بلژيك 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 18,460 245,227,500 Rls. 8,100 $
47 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 27,280 175,415,856 Rls. 5,456 $
48 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 10,800 174,348,720 Rls. 5,616 $
49 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,000 156,250,050 Rls. 5,055 $
50 2 1395 شهيدرجايي بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 25,981 94,597,833 Rls. 3,117 $
51 9 1395 شهيدرجايي بلژيك 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 440 42,538,320 Rls. 1,320 $
52 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29 1,979,764 Rls. 64 $
53 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11 673,027 Rls. 22 $
54 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6 340,538 Rls. 11 $
55 5 1395 شهيدرجايي بلژيك 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3 54,177 Rls. 2 $
مجموع کل
286,956,510,476 ريال
مجموع کل
9,182,379 دلار
[1]