آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 57,068,784 358,719,347,850 Rls. 11,413,756 $
2 11 1395 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,638,910 23,876,363,223 Rls. 737,511 $
3 10 1395 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,331,500 19,386,236,864 Rls. 599,215 $
4 9 1395 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 759,400 10,975,451,130 Rls. 341,730 $
5 3 1395 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 170,100 10,370,178,000 Rls. 340,200 $
6 2 1395 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 5,717,626,992 Rls. 188,496 $
7 4 1395 شهيدرجايي برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 4,410,400,750 Rls. 143,500 $
8 8 1395 شهيدرجايي برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 3,209,377,500 Rls. 100,450 $
9 4 1395 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 3,083,472,000 Rls. 100,800 $
10 8 1395 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 80,214 3,065,520,636 Rls. 96,256 $
11 6 1395 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 213,940 2,997,459,855 Rls. 96,273 $
12 3 1395 شهيدرجايي برزيل 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 2,908,231,200 Rls. 95,760 $
13 6 1395 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,575,151,200 Rls. 50,400 $
14 6 1395 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,044 1,501,769,156 Rls. 48,052 $
15 11 1395 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,964 1,474,283,272 Rls. 45,556 $
16 3 1395 شهيدرجايي برزيل 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 29,124 1,331,811,396 Rls. 43,686 $
17 11 1395 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 89,740 1,305,095,124 Rls. 40,316 $
18 12 1395 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 93,300 1,285,901,590 Rls. 39,670 $
19 4 1395 شهيدرجايي برزيل 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,161 1,160,706,960 Rls. 37,944 $
20 3 1395 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 18,874 1,149,011,372 Rls. 37,748 $
21 9 1395 شهيدرجايي برزيل 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 933,237,000 Rls. 29,100 $
22 12 1395 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,591 722,967,763 Rls. 22,309 $
23 3 1395 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 48,500 720,993,900 Rls. 23,650 $
24 10 1395 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,280 657,738,080 Rls. 20,320 $
25 4 1395 شهيدرجايي برزيل 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 97,700 601,590,580 Rls. 19,540 $
26 7 1395 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 43,660 599,237,667 Rls. 19,047 $
27 12 1395 شهيدرجايي برزيل 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 15,977 491,797,556 Rls. 15,178 $
28 9 1395 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,999 345,935,526 Rls. 10,798 $
29 7 1395 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,900 276,408,000 Rls. 8,800 $
30 7 1395 شهيدرجايي برزيل 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,680 265,090,386 Rls. 8,426 $
31 6 1395 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,760 239,246,700 Rls. 7,700 $
32 9 1395 شهيدرجايي برزيل 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 45,400 230,931,516 Rls. 7,166 $
33 6 1395 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,020 140,107,500 Rls. 4,500 $
مجموع کل
465,728,678,244 ريال
مجموع کل
14,793,853 دلار
[1]