آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,345,615,000 Rls. 105,000 $
2 4 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,067,900,000 Rls. 100,000 $
3 2 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 2,991,730,000 Rls. 98,750 $
4 7 1395 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 291,105 2,748,449,852 Rls. 87,398 $
5 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 285,379 2,674,047,247 Rls. 85,613 $
6 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 2,659,395,000 Rls. 85,000 $
7 11 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 2,640,739,200 Rls. 81,600 $
8 3 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 610,695 2,420,297,742 Rls. 79,390 $
9 7 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 271,250 2,354,919,757 Rls. 74,700 $
10 12 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 459,921 1,937,163,428 Rls. 59,789 $
11 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,856 1,639,753,827 Rls. 51,097 $
12 5 1395 شهيدرجايي بحرين 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,360 1,598,665,200 Rls. 51,720 $
13 3 1395 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 237,621 1,571,343,800 Rls. 51,740 $
14 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 170,075 1,502,613,123 Rls. 47,413 $
15 2 1395 شهيدرجايي بحرين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,089 1,419,307,008 Rls. 46,848 $
16 7 1395 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,100 1,182,306,650 Rls. 37,570 $
17 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 75,389 941,098,732 Rls. 30,154 $
18 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 104,271 914,162,943 Rls. 29,195 $
19 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 193,520 908,169,905 Rls. 29,041 $
20 11 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 215,256 905,781,727 Rls. 27,983 $
21 6 1395 شهيدرجايي بحرين 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 5,760 894,844,800 Rls. 28,800 $
22 10 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 211,522 889,472,956 Rls. 27,497 $
23 11 1395 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 122,337 862,435,872 Rls. 26,648 $
24 9 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 204,945 856,599,093 Rls. 26,643 $
25 2 1395 شهيدرجايي بحرين 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 212,000 834,957,760 Rls. 27,560 $
26 9 1395 شهيدرجايي بحرين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,885 831,119,426 Rls. 25,851 $
27 8 1395 شهيدرجايي بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 199,655 823,590,624 Rls. 25,955 $
28 7 1395 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 170,940 807,354,591 Rls. 25,640 $
29 5 1395 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 86,222 800,722,498 Rls. 25,867 $
30 7 1395 شهيدرجايي بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 13,860 786,254,599 Rls. 24,947 $
31 10 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 79,294 768,240,076 Rls. 23,739 $
32 6 1395 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 92,648 638,686,308 Rls. 20,436 $
33 12 1395 شهيدرجايي بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 10,828 631,482,578 Rls. 19,489 $
34 7 1395 شهيدرجايي بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,140 626,226,336 Rls. 19,872 $
35 12 1395 شهيدرجايي بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,712 621,285,056 Rls. 19,166 $
36 11 1395 شهيدرجايي بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 21,256 619,442,649 Rls. 19,131 $
37 2 1395 شهيدرجايي بحرين 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 73,080 612,097,280 Rls. 20,848 $
38 10 1395 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,310 608,724,664 Rls. 18,818 $
39 8 1395 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,440 596,316,045 Rls. 18,715 $
40 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 52,900 587,460,230 Rls. 18,515 $
41 11 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 22,344 578,470,750 Rls. 17,875 $
42 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 113,650 540,560,394 Rls. 17,047 $
43 9 1395 شهيدرجايي بحرين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,946 531,906,606 Rls. 16,586 $
44 12 1395 شهيدرجايي بحرين 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 9,150 502,448,000 Rls. 15,500 $
45 9 1395 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 69,815 466,060,896 Rls. 14,496 $
46 11 1395 شهيدرجايي بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,344 457,900,020 Rls. 14,148 $
47 12 1395 شهيدرجايي بحرين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 31,480 450,310,160 Rls. 13,895 $
48 1 1395 شهيدرجايي بحرين 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 105,349 414,232,665 Rls. 13,695 $
49 7 1395 شهيدرجايي بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,320 397,667,040 Rls. 12,640 $
50 11 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 43,320 392,518,698 Rls. 12,129 $
51 2 1395 شهيدرجايي بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 12,000 363,649,500 Rls. 12,000 $
52 8 1395 شهيدرجايي بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,200 320,513,760 Rls. 10,080 $
53 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 33,156 314,950,036 Rls. 9,946 $
54 7 1395 شهيدرجايي بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 24,667 309,913,610 Rls. 9,867 $
55 3 1395 شهيدرجايي بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,750 293,829,750 Rls. 9,675 $
56 9 1395 شهيدرجايي بحرين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,920 284,011,920 Rls. 8,856 $
57 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08109010 انار تازه 17,600 279,813,600 Rls. 8,800 $
58 2 1395 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,119 277,326,975 Rls. 9,150 $
59 10 1395 شهيدرجايي بحرين 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 8,400 271,471,824 Rls. 8,424 $
60 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 23,860 267,540,987 Rls. 8,351 $
61 6 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 23,500 257,845,525 Rls. 8,225 $
62 5 1395 شهيدرجايي بحرين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,800 253,327,200 Rls. 8,160 $
63 9 1395 شهيدرجايي بحرين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,589 250,809,951 Rls. 7,801 $
64 7 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 22,306 245,616,027 Rls. 7,807 $
65 12 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 30,123 244,007,425 Rls. 7,530 $
66 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 800 237,274,380 Rls. 7,380 $
67 6 1395 شهيدرجايي بحرين 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 49,750 232,329,370 Rls. 7,462 $
68 4 1395 شهيدرجايي بحرين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 26,540 221,717,133 Rls. 7,227 $
69 5 1395 شهيدرجايي بحرين 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 25,750 216,616,092 Rls. 6,998 $
70 1 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 17,784 215,376,350 Rls. 7,114 $
71 7 1395 شهيدرجايي بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,334 213,279,984 Rls. 6,768 $
72 12 1395 شهيدرجايي بحرين 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,984 210,677,804 Rls. 6,502 $
73 2 1395 شهيدرجايي بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,000 208,528,452 Rls. 6,876 $
74 12 1395 شهيدرجايي بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,919 180,362,624 Rls. 5,564 $
75 2 1395 شهيدرجايي بحرين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,500 180,338,550 Rls. 5,950 $
76 11 1395 شهيدرجايي بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,500 178,156,000 Rls. 5,500 $
77 12 1395 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,200 176,212,480 Rls. 5,440 $
78 5 1395 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 37,380 173,569,878 Rls. 5,607 $
79 4 1395 شهيدرجايي بحرين 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,912 169,590,960 Rls. 5,544 $
80 9 1395 شهيدرجايي بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,560 164,613,120 Rls. 5,120 $
81 10 1395 شهيدرجايي بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,731 162,517,480 Rls. 5,020 $
82 2 1395 شهيدرجايي بحرين 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,838 161,546,970 Rls. 5,330 $
83 2 1395 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,000 154,509,600 Rls. 5,100 $
84 11 1395 شهيدرجايي بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,800 154,185,920 Rls. 4,760 $
85 12 1395 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,720 151,089,245 Rls. 4,664 $
86 12 1395 شهيدرجايي بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,600 149,072,200 Rls. 4,600 $
87 7 1395 شهيدرجايي بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,700 147,627,000 Rls. 4,700 $
88 9 1395 شهيدرجايي بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,531 142,718,289 Rls. 4,439 $
89 8 1395 شهيدرجايي بحرين 08105000 کيوي، تازه 12,425 138,540,324 Rls. 4,348 $
90 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08081000 سيب , تازه 15,246 122,527,461 Rls. 3,811 $
91 9 1395 شهيدرجايي بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,280 121,878,732 Rls. 3,782 $
92 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,800 121,224,600 Rls. 3,780 $
93 5 1395 شهيدرجايي بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,800 117,971,000 Rls. 3,800 $
94 11 1395 شهيدرجايي بحرين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,904 113,795,340 Rls. 3,516 $
95 5 1395 شهيدرجايي بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 8,836 109,524,030 Rls. 3,534 $
96 3 1395 شهيدرجايي بحرين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,850 95,878,470 Rls. 3,145 $
97 10 1395 شهيدرجايي بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,280 82,877,440 Rls. 2,560 $
98 3 1395 شهيدرجايي بحرين 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 1,070 81,239,750 Rls. 2,675 $
99 1 1395 شهيدرجايي بحرين 08071100 هندوا نه , تازه 16,950 76,959,050 Rls. 2,542 $
100 9 1395 شهيدرجايي بحرين 08109010 انار تازه 3,670 58,848,450 Rls. 1,835 $
مجموع کل
68,530,651,429 ريال
مجموع کل
2,179,814 دلار