آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 33,420,000 433,560,362,220 Rls. 13,635,260 $
2 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,711,000 246,208,515,048 Rls. 8,025,162 $
3 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,018,000 196,301,719,728 Rls. 6,127,344 $
4 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 994,590 69,719,366,574 Rls. 2,188,098 $
5 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 687,000 20,040,447,150 Rls. 618,300 $
6 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 249,810 11,465,328,955 Rls. 371,467 $
7 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 199,902 11,162,180,439 Rls. 347,829 $
8 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 288,930 8,151,899,913 Rls. 260,037 $
9 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 266,220 7,438,319,910 Rls. 239,598 $
10 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 207,806 5,690,641,434 Rls. 187,025 $
11 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 753,820 5,275,257,024 Rls. 164,246 $
12 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 182,190 5,015,872,890 Rls. 163,971 $
13 9 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 156,540 4,529,625,786 Rls. 140,886 $
14 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 155,000 4,514,499,000 Rls. 139,500 $
15 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 149,910 4,094,656,731 Rls. 134,919 $
16 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 594,143 3,459,568,306 Rls. 111,604 $
17 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 417,650 2,371,663,128 Rls. 74,636 $
18 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 378,299 2,232,501,947 Rls. 73,708 $
19 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,104,635,000 Rls. 65,000 $
20 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 185,958 1,922,340,777 Rls. 61,509 $
21 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,750 1,894,595,184 Rls. 62,624 $
22 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 102,300 1,883,077,020 Rls. 61,380 $
23 11 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 365,046 1,789,792,414 Rls. 55,301 $
24 3 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 216,286 1,483,379,726 Rls. 48,645 $
25 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 213,330 1,382,872,168 Rls. 42,666 $
26 4 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 143,700 1,370,819,568 Rls. 44,484 $
27 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 34,300 1,171,327,850 Rls. 37,730 $
28 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,530 983,554,650 Rls. 31,590 $
29 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 708,435,000 Rls. 23,400 $
30 10 1395 شهيدرجايي ايتاليا 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,210 486,161,436 Rls. 15,086 $
31 5 1395 شهيدرجايي ايتاليا 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 16,570 205,189,624 Rls. 6,628 $
32 8 1395 شهيدرجايي ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,640 150,336,216 Rls. 4,728 $
33 1 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,030 76,345,980 Rls. 2,523 $
34 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 17,150 22,220,912 Rls. 686 $
35 12 1395 شهيدرجايي ايتاليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 880 12,123,584 Rls. 374 $
36 2 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,820 8,467,371 Rls. 279 $
37 6 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 5,000 7,523,760 Rls. 240 $
مجموع کل
1,058,895,624,423 ريال
مجموع کل
33,568,463 دلار
[1]