آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 106,800 4,210,276,720 Rls. 138,840 $
2 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 318,146 3,864,664,320 Rls. 119,260 $
3 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 39,400 3,192,976,000 Rls. 98,500 $
4 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 40,730 3,192,111,925 Rls. 101,825 $
5 7 1395 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,226 3,182,296,500 Rls. 101,130 $
6 8 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,119,340,000 Rls. 98,000 $
7 4 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 80,478 3,060,410,240 Rls. 99,932 $
8 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,855 2,861,151,975 Rls. 94,275 $
9 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,325 2,775,919,605 Rls. 85,761 $
10 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,325 2,773,759,885 Rls. 85,765 $
11 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 68,400 2,618,717,860 Rls. 85,920 $
12 1 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 58,600 2,306,349,500 Rls. 76,180 $
13 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,352 2,164,092,160 Rls. 66,760 $
14 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 87,200 2,092,559,120 Rls. 64,560 $
15 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,095 2,034,373,725 Rls. 65,475 $
16 4 1395 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,265 2,024,902,250 Rls. 66,325 $
17 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,824,270,000 Rls. 60,000 $
18 9 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,400 1,628,077,890 Rls. 50,730 $
19 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,070 1,621,656,000 Rls. 50,175 $
20 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 40,800 1,607,288,540 Rls. 53,040 $
21 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,090 1,598,042,025 Rls. 52,725 $
22 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,586,326,000 Rls. 49,000 $
23 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,585,738,000 Rls. 49,000 $
24 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 19,800 1,547,023,500 Rls. 49,500 $
25 7 1395 شهيدرجايي انگلستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 86,400 1,413,574,191 Rls. 44,931 $
26 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 86,400 1,392,745,536 Rls. 44,928 $
27 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 35,600 1,096,072,380 Rls. 33,820 $
28 8 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,600 1,072,398,380 Rls. 33,820 $
29 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,130 1,045,129,776 Rls. 32,294 $
30 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 92,700 917,994,640 Rls. 28,440 $
31 9 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,126 775,036,159 Rls. 24,151 $
32 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,800 722,280,960 Rls. 23,040 $
33 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,200 692,220,880 Rls. 22,360 $
34 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 14,607 666,918,490 Rls. 21,910 $
35 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 10,701 666,351,270 Rls. 21,402 $
36 1 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 666,270,000 Rls. 22,000 $
37 9 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 49,200 634,118,160 Rls. 19,760 $
38 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,700 623,646,720 Rls. 19,296 $
39 8 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,830 566,350,086 Rls. 17,678 $
40 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 27132000 قيرنفت 65,305 565,461,641 Rls. 17,449 $
41 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,830 556,919,758 Rls. 17,182 $
42 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,818 548,802,880 Rls. 16,930 $
43 8 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 541,745,670 Rls. 16,910 $
44 7 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 533,764,150 Rls. 16,936 $
45 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,000 503,019,000 Rls. 16,500 $
46 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,578 490,476,420 Rls. 15,155 $
47 9 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,910 455,901,180 Rls. 14,180 $
48 1 1395 شهيدرجايي انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 454,275,000 Rls. 15,000 $
49 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,200 444,723,200 Rls. 13,760 $
50 8 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 39,277 434,627,214 Rls. 13,654 $
51 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,400 427,706,400 Rls. 13,200 $
52 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 38,310 424,487,064 Rls. 13,924 $
53 1 1395 شهيدرجايي انگلستان 27132000 قيرنفت 44,030 399,704,340 Rls. 13,209 $
54 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 11,340 367,019,100 Rls. 11,340 $
55 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,360 363,501,125 Rls. 11,675 $
56 4 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,030 357,475,770 Rls. 11,709 $
57 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,106 353,511,972 Rls. 10,923 $
58 4 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,284 346,034,080 Rls. 11,312 $
59 1 1395 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,020 345,509,451 Rls. 11,409 $
60 9 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,470 333,778,491 Rls. 10,401 $
61 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 50,691 309,067,068 Rls. 10,138 $
62 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 39,780 307,877,310 Rls. 9,945 $
63 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,186 298,118,227 Rls. 9,823 $
64 7 1395 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,880 296,890,140 Rls. 9,420 $
65 7 1395 شهيدرجايي انگلستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 45,000 260,950,118 Rls. 8,294 $
66 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,112 239,565,730 Rls. 7,402 $
67 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 08109020 زرشك تازه 399 197,635,872 Rls. 6,384 $
68 10 1395 شهيدرجايي انگلستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,920 186,474,240 Rls. 5,760 $
69 12 1395 شهيدرجايي انگلستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,020 165,468,522 Rls. 5,106 $
70 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,000 155,623,800 Rls. 5,100 $
71 6 1395 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,240 94,799,376 Rls. 3,024 $
72 5 1395 شهيدرجايي انگلستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 78,014,160 Rls. 2,520 $
73 11 1395 شهيدرجايي انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 816 43,563,290 Rls. 1,346 $
74 4 1395 شهيدرجايي انگلستان 08109020 زرشك تازه 805 39,399,920 Rls. 1,291 $
75 2 1395 شهيدرجايي انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 630 38,212,020 Rls. 1,260 $
76 3 1395 شهيدرجايي انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,120 34,144,320 Rls. 1,120 $
مجموع کل
83,417,679,387 ريال
مجموع کل
2,653,199 دلار
[1]