آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 128,000,000 1,553,323,200,000 Rls. 51,200,000 $
2 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 115,000,000 1,502,827,078,710 Rls. 47,001,650 $
3 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 102,000,000 1,309,269,788,200 Rls. 41,688,420 $
4 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 7,552,043 1,110,027,931,471 Rls. 36,627,407 $
5 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 81,500,000 1,063,738,404,050 Rls. 34,313,770 $
6 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 80,500,000 792,335,964,000 Rls. 25,937,100 $
7 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 56,500,000 719,768,758,895 Rls. 23,092,115 $
8 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 57,004,500 637,178,709,776 Rls. 19,666,553 $
9 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,168,183 626,185,582,334 Rls. 20,215,687 $
10 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 59,108,166 528,407,409,629 Rls. 17,432,640 $
11 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,791,043 421,684,980,024 Rls. 13,536,558 $
12 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,161,788 329,858,202,870 Rls. 10,484,670 $
13 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 42,000,000 326,440,800,000 Rls. 10,710,000 $
14 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,175,078 322,697,825,520 Rls. 10,549,128 $
15 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 25,015,000 321,702,906,000 Rls. 10,006,000 $
16 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 30,180,056 320,360,654,315 Rls. 10,589,823 $
17 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 60,054,804 319,145,017,341 Rls. 9,937,460 $
18 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 44,599,941 314,359,658,002 Rls. 10,390,402 $
19 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,106,796 310,781,270,520 Rls. 10,217,960 $
20 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 56,719,441 302,033,823,521 Rls. 9,342,889 $
21 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 52,773,401 286,526,203,264 Rls. 8,843,616 $
22 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,020,000 256,552,296,000 Rls. 8,008,000 $
23 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,622,736 256,007,128,830 Rls. 8,267,804 $
24 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 47,339,298 251,767,059,777 Rls. 7,932,267 $
25 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 47,057,578 249,428,553,907 Rls. 8,197,550 $
26 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 42,566,470 232,045,889,888 Rls. 7,169,290 $
27 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,350,000 231,764,190,000 Rls. 7,658,000 $
28 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 40,183,777 222,110,679,686 Rls. 7,238,239 $
29 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 18,109,185 205,159,388,254 Rls. 6,338,215 $
30 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 34,947,891 200,189,339,834 Rls. 6,364,073 $
31 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 18,050,202 198,522,535,722 Rls. 6,317,570 $
32 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,718,077 196,597,237,811 Rls. 6,454,463 $
33 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 37,065,129 194,691,997,438 Rls. 6,244,364 $
34 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,020,411 179,944,772,328 Rls. 5,607,144 $
35 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,032,840 175,318,576,503 Rls. 5,619,917 $
36 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,753,067 174,962,161,382 Rls. 5,513,572 $
37 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,235,046 173,069,315,014 Rls. 5,685,449 $
38 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,266,299 172,623,581,815 Rls. 5,693,204 $
39 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,020,000 169,900,130,400 Rls. 5,605,600 $
40 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,801,399 164,312,284,071 Rls. 5,175,195 $
41 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 14,059,415 158,983,316,864 Rls. 4,920,795 $
42 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 11,808,204 152,630,482,689 Rls. 4,723,281 $
43 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,415,926 143,794,581,872 Rls. 4,695,575 $
44 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,521,801 142,157,482,976 Rls. 4,385,411 $
45 10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 491,700 141,025,969,723 Rls. 4,358,178 $
46 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,650,000 136,824,897,605 Rls. 4,224,515 $
47 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,144,535 131,361,939,246 Rls. 4,057,814 $
48 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,401,579 127,183,431,731 Rls. 4,198,844 $
49 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,239,274 127,126,454,759 Rls. 4,142,655 $
50 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,894,606 108,611,506,282 Rls. 3,505,008 $
51 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,315,446 102,845,111,970 Rls. 3,326,178 $
52 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,074,084 102,699,370,336 Rls. 3,279,126 $
53 6 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,739,815 100,178,662,186 Rls. 3,218,654 $
54 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,809,337 99,381,831,304 Rls. 3,280,382 $
55 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 8,163,711 98,771,094,548 Rls. 3,265,484 $
56 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,022,665 97,728,802,502 Rls. 3,222,506 $
57 1 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,008,346 96,981,088,225 Rls. 3,203,339 $
58 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 364,480 93,496,601,185 Rls. 3,083,575 $
59 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,796,519 93,035,849,717 Rls. 2,999,500 $
60 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 324,590 92,580,886,450 Rls. 2,857,350 $
61 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,150,000 92,575,340,000 Rls. 2,860,000 $
62 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,100,000 91,138,440,000 Rls. 2,840,000 $
63 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 6,900,000 89,468,160,000 Rls. 2,760,000 $
64 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,491,430 89,326,106,197 Rls. 2,759,613 $
65 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 15,898,943 85,922,253,928 Rls. 2,650,685 $
66 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,740,483 85,910,598,136 Rls. 2,651,383 $
67 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,444,356 81,377,247,708 Rls. 2,672,064 $
68 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 321,770 81,162,152,819 Rls. 2,667,160 $
69 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,586,797 80,041,880,520 Rls. 2,641,995 $
70 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 5,700,000 73,876,560,000 Rls. 2,280,000 $
71 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 259,050 72,614,199,844 Rls. 2,285,757 $
72 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,274,968 71,889,487,656 Rls. 2,217,169 $
73 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,498,390 71,035,502,656 Rls. 2,342,432 $
74 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 5,602,243 68,549,039,230 Rls. 2,240,897 $
75 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,014,504 68,208,672,552 Rls. 2,105,076 $
76 4 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,552,000 68,206,095,360 Rls. 2,229,760 $
77 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,000,000 68,073,600,000 Rls. 2,100,000 $
78 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,000,000 64,832,000,000 Rls. 2,000,000 $
79 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 210,350 64,733,072,540 Rls. 2,000,120 $
80 7 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 220,281 60,668,271,672 Rls. 1,930,469 $
81 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 181,350 58,450,630,980 Rls. 1,818,530 $
82 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 979,324 58,182,569,748 Rls. 1,812,568 $
83 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,487,103 58,084,644,442 Rls. 1,794,841 $
84 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,321,124 55,431,359,430 Rls. 1,728,449 $
85 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 414,040 54,672,783,665 Rls. 1,687,182 $
86 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,218,038 53,572,450,680 Rls. 1,687,215 $
87 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,058,661 53,271,425,051 Rls. 1,681,746 $
88 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,533,622 51,429,369,590 Rls. 1,588,831 $
89 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,514,460 51,137,094,204 Rls. 1,580,061 $
90 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 999,093 51,122,653,590 Rls. 1,579,566 $
91 8 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 373,740 51,040,035,336 Rls. 1,604,244 $
92 11 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,117,988 50,643,791,670 Rls. 1,564,836 $
93 2 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,093,000 49,526,888,400 Rls. 1,637,200 $
94 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 3,850,000 49,069,020,000 Rls. 1,540,000 $
95 9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 759,591 48,858,460,332 Rls. 1,519,182 $
96 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 181,260 47,358,048,469 Rls. 1,527,613 $
97 5 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,220,111 46,168,015,484 Rls. 1,487,261 $
98 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,060,370 46,054,527,503 Rls. 1,421,129 $
99 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 920,692 43,492,589,868 Rls. 1,429,467 $
100 3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 84,430 42,330,286,020 Rls. 1,393,095 $
مجموع کل
22,220,525,974,552 ريال
مجموع کل
712,139,530 دلار