آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي استراليا 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 21,000,000 198,557,100,000 Rls. 6,300,000 $
2 3 1395 شهيدرجايي استراليا 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 1,890,000 172,197,900,000 Rls. 5,670,000 $
3 2 1395 شهيدرجايي استراليا 27101940 روغن پايه معدني 1,358,250 50,222,027,634 Rls. 1,657,064 $
4 2 1395 شهيدرجايي استراليا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,719,515 19,250,006,512 Rls. 634,288 $
5 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 412,970 16,278,049,749 Rls. 536,861 $
6 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 619,785 16,133,781,401 Rls. 497,864 $
7 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 574,827 15,365,130,468 Rls. 475,046 $
8 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,080 15,049,952,280 Rls. 496,320 $
9 11 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 559,800 14,898,930,630 Rls. 460,270 $
10 1 1395 شهيدرجايي استراليا 27101940 روغن پايه معدني 373,616 13,799,678,025 Rls. 455,811 $
11 3 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 350,400 13,663,593,220 Rls. 448,400 $
12 2 1395 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 177,010 12,686,470,250 Rls. 418,675 $
13 9 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 347,900 9,686,747,850 Rls. 301,670 $
14 4 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 249,345 9,486,897,314 Rls. 309,003 $
15 8 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 339,610 8,884,155,756 Rls. 279,662 $
16 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,920 8,813,017,720 Rls. 271,960 $
17 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,560 8,651,719,440 Rls. 267,280 $
18 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,250 8,577,614,880 Rls. 282,840 $
19 6 1395 شهيدرجايي استراليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 298,420 8,402,999,886 Rls. 268,578 $
20 5 1395 شهيدرجايي استراليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 300,240 8,364,266,064 Rls. 270,216 $
21 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 250,200 8,314,167,620 Rls. 274,280 $
22 11 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 405,180 7,686,046,974 Rls. 237,472 $
23 11 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,530 7,546,721,095 Rls. 233,185 $
24 4 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 397,730 7,292,334,660 Rls. 238,638 $
25 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,475 7,083,035,712 Rls. 218,616 $
26 7 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 596,810 7,040,369,212 Rls. 223,823 $
27 6 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,760 6,723,056,538 Rls. 214,866 $
28 9 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 6,468,781,200 Rls. 201,200 $
29 8 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 752,560 6,377,362,296 Rls. 200,696 $
30 3 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 190,140 6,362,272,920 Rls. 208,926 $
31 1 1395 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 83,935 6,354,913,545 Rls. 209,837 $
32 9 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 6,165,024,000 Rls. 192,000 $
33 1 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 154,800 6,090,809,400 Rls. 201,240 $
34 8 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 318,900 6,083,287,362 Rls. 191,340 $
35 7 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 212,600 5,942,115,680 Rls. 188,960 $
36 3 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,600 5,833,872,000 Rls. 191,400 $
37 3 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 519,710 5,739,297,269 Rls. 188,362 $
38 6 1395 شهيدرجايي استراليا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 462,077 5,522,568,929 Rls. 177,067 $
39 10 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 424,080 4,958,281,646 Rls. 153,260 $
40 2 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 521,430 4,940,175,739 Rls. 162,957 $
41 12 1395 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,054 4,923,990,400 Rls. 151,900 $
42 1 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 142,800 4,863,811,760 Rls. 160,680 $
43 6 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 357,540 4,832,008,929 Rls. 154,963 $
44 3 1395 شهيدرجايي استراليا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 440,290 4,697,953,572 Rls. 154,102 $
45 3 1395 شهيدرجايي استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,565,580,000 Rls. 150,000 $
46 9 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 146,800 4,370,244,090 Rls. 136,130 $
47 7 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 227,680 4,290,857,280 Rls. 136,608 $
48 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,475 4,176,644,368 Rls. 129,116 $
49 11 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,142,656,000 Rls. 128,000 $
50 9 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 360,000 4,129,377,105 Rls. 128,460 $
51 4 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 329,220 4,104,071,630 Rls. 133,999 $
52 9 1395 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,260 3,918,617,148 Rls. 121,598 $
53 5 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 298,760 3,888,287,631 Rls. 125,618 $
54 5 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,844,983,600 Rls. 124,200 $
55 9 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 191,490 3,687,063,354 Rls. 114,894 $
56 10 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 187,720 3,636,416,976 Rls. 112,632 $
57 4 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 96,680 3,455,428,888 Rls. 112,292 $
58 8 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,300 3,426,040,800 Rls. 107,900 $
59 10 1395 شهيدرجايي استراليا 27132000 قيرنفت 499,180 3,393,145,163 Rls. 104,827 $
60 12 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 284,600 3,338,402,689 Rls. 103,032 $
61 12 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 180,000 3,267,152,280 Rls. 100,775 $
62 10 1395 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 39,660 3,207,304,200 Rls. 99,150 $
63 6 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 124,810 3,109,417,080 Rls. 99,848 $
64 6 1395 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 103,110 2,999,149,412 Rls. 96,244 $
65 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 2,950,376,000 Rls. 91,016 $
66 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,000 2,791,353,280 Rls. 86,330 $
67 6 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,790 2,767,176,230 Rls. 88,270 $
68 3 1395 شهيدرجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,738,670,000 Rls. 90,000 $
69 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,727,030,000 Rls. 90,000 $
70 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,727,030,000 Rls. 90,000 $
71 8 1395 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,733 2,701,950,075 Rls. 84,975 $
72 5 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 69,540 2,688,698,660 Rls. 86,854 $
73 6 1395 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 80,500 2,558,962,500 Rls. 82,220 $
74 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 78,800 2,495,775,060 Rls. 77,010 $
75 2 1395 شهيدرجايي استراليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 86,222 2,350,969,600 Rls. 77,600 $
76 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,116 2,337,805,154 Rls. 72,253 $
77 3 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 127,370 2,326,754,646 Rls. 76,422 $
78 4 1395 شهيدرجايي استراليا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 1,650 2,291,726,250 Rls. 74,250 $
79 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 19,100 2,256,749,040 Rls. 74,490 $
80 7 1395 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 28,350 2,229,798,375 Rls. 70,875 $
81 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,099,973,600 Rls. 64,800 $
82 10 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,071,936,000 Rls. 64,000 $
83 1 1395 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 113,820 2,067,540,300 Rls. 68,292 $
84 8 1395 شهيدرجايي استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,030,816,000 Rls. 64,000 $
85 8 1395 شهيدرجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,029,376,000 Rls. 64,000 $
86 11 1395 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 41,480 1,981,221,680 Rls. 61,220 $
87 11 1395 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,700 1,977,501,500 Rls. 61,100 $
88 8 1395 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,971,799,200 Rls. 62,100 $
89 1 1395 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 146,970 1,956,849,863 Rls. 64,644 $
90 1 1395 شهيدرجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,814,100,000 Rls. 60,000 $
91 6 1395 شهيدرجايي استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 23,360 1,810,921,220 Rls. 57,940 $
92 12 1395 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,421 1,769,017,056 Rls. 54,567 $
93 11 1395 شهيدرجايي استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,800 1,762,274,250 Rls. 54,450 $
94 12 1395 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 204,896 1,715,573,872 Rls. 52,935 $
95 5 1395 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 46,360 1,692,532,180 Rls. 54,718 $
96 12 1395 شهيدرجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,497 1,648,202,136 Rls. 50,883 $
97 2 1395 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,090 1,587,751,992 Rls. 52,362 $
98 10 1395 شهيدرجايي استراليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,800 1,482,396,000 Rls. 46,000 $
99 8 1395 شهيدرجايي استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 25,200 1,436,369,760 Rls. 45,360 $
100 9 1395 شهيدرجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,068 1,412,497,806 Rls. 43,831 $
مجموع کل
929,022,612,516 ريال
مجموع کل
29,856,668 دلار