آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,990,000 253,889,342,000 Rls. 8,397,200 $
2 2 1395 شهيدرجايي اردن 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,025,000 212,375,163,000 Rls. 7,007,000 $
3 5 1395 شهيدرجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 173,364,800,000 Rls. 5,600,000 $
4 6 1395 شهيدرجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,150,000 88,485,670,000 Rls. 2,842,000 $
5 6 1395 شهيدرجايي اردن 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 2,050,000 22,339,362,500 Rls. 717,500 $
6 12 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 53,231 10,349,623,147 Rls. 319,391 $
7 3 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 56,485 10,294,190,669 Rls. 338,918 $
8 4 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,602 8,046,216,178 Rls. 261,619 $
9 6 1395 شهيدرجايي اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 7,835,089,200 Rls. 251,600 $
10 1 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 42,278 7,679,871,360 Rls. 253,670 $
11 5 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 38,189 7,092,859,162 Rls. 229,133 $
12 1 1395 شهيدرجايي اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,049,400,000 Rls. 200,000 $
13 7 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 31,046 5,860,504,742 Rls. 186,278 $
14 9 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 29,562 5,702,513,328 Rls. 177,378 $
15 8 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 29,241 5,562,528,813 Rls. 175,449 $
16 11 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,976 5,044,471,660 Rls. 155,864 $
17 6 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,496 4,939,543,296 Rls. 158,976 $
18 11 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,850 4,018,276,075 Rls. 124,131 $
19 9 1395 شهيدرجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 92,894 3,580,307,412 Rls. 111,472 $
20 2 1395 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 18,854 3,430,784,333 Rls. 113,126 $
21 10 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 43,000 3,407,861,800 Rls. 105,350 $
22 2 1395 شهيدرجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 24,268 3,385,463,664 Rls. 111,632 $
23 8 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,200 3,287,491,830 Rls. 103,390 $
24 6 1395 شهيدرجايي اردن 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 3,113,500,000 Rls. 100,000 $
25 12 1395 شهيدرجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 20,122 2,998,235,912 Rls. 92,561 $
26 12 1395 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 39,420 2,978,895,360 Rls. 91,920 $
27 2 1395 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 47,310 2,868,149,340 Rls. 94,620 $
28 4 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 69,050 2,330,722,075 Rls. 75,955 $
29 2 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,124,430,000 Rls. 70,000 $
30 1 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,119,950,000 Rls. 70,000 $
31 6 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 61,360 2,111,747,352 Rls. 67,496 $
32 10 1395 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,960 2,035,180,806 Rls. 62,880 $
33 8 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,850 1,992,552,705 Rls. 62,535 $
34 2 1395 شهيدرجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 45,881 1,670,924,893 Rls. 55,057 $
35 3 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 49,000 1,638,837,200 Rls. 53,900 $
36 9 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,579,074,000 Rls. 49,000 $
37 10 1395 شهيدرجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,366 1,566,904,772 Rls. 48,439 $
38 7 1395 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,546,685,000 Rls. 49,000 $
39 7 1395 شهيدرجايي اردن 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,544,333,000 Rls. 49,000 $
40 10 1395 شهيدرجايي اردن 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,475 1,410,576,282 Rls. 43,578 $
41 10 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 37,900 1,348,008,860 Rls. 41,690 $
42 6 1395 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 22,213 1,111,971,267 Rls. 35,541 $
43 8 1395 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,250 1,030,222,800 Rls. 32,400 $
44 11 1395 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 19,560 1,012,801,152 Rls. 31,296 $
45 3 1395 شهيدرجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,930 815,460,810 Rls. 26,790 $
46 6 1395 شهيدرجايي اردن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 23,520 811,061,328 Rls. 25,923 $
47 10 1395 شهيدرجايي اردن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 22,680 806,319,360 Rls. 24,948 $
48 2 1395 شهيدرجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 8,300 755,690,100 Rls. 24,900 $
49 12 1395 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,330 534,766,752 Rls. 16,502 $
50 4 1395 شهيدرجايي اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,000 504,735,000 Rls. 16,500 $
51 12 1395 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 499,206,400 Rls. 15,400 $
52 4 1395 شهيدرجايي اردن 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 369,480,000 Rls. 12,000 $
53 10 1395 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 11,750 342,012,420 Rls. 10,575 $
54 8 1395 شهيدرجايي اردن 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 328,494,807 Rls. 10,331 $
55 12 1395 شهيدرجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 2,370 307,076,160 Rls. 9,480 $
56 4 1395 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 10,575 292,679,585 Rls. 9,517 $
57 2 1395 شهيدرجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 1,890 229,272,120 Rls. 7,560 $
58 10 1395 شهيدرجايي اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,425 204,374,664 Rls. 6,318 $
59 8 1395 شهيدرجايي اردن 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 1,970 188,310,330 Rls. 5,910 $
60 11 1395 شهيدرجايي اردن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,600 184,560,300 Rls. 5,700 $
61 2 1395 شهيدرجايي اردن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 25,680 155,667,024 Rls. 5,136 $
62 1 1395 شهيدرجايي اردن 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,500 147,197,050 Rls. 4,862 $
63 8 1395 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,525 101,069,436 Rls. 3,172 $
64 8 1395 شهيدرجايي اردن 68062010 رسهاي منبسط شده 18,585 76,821,552 Rls. 2,416 $
65 1 1395 شهيدرجايي اردن 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,400 36,330,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
903,845,622,143 ريال
مجموع کل
29,463,085 دلار
[1]