آمار کل " صادرات به" کشور (اتيوپي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 2,007,500 18,228,601,875 Rls. 602,250 $
2 2 1395 شهيدرجايي اتيوپي 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 30,560 7,857,405,000 Rls. 261,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 212,048 7,556,753,304 Rls. 233,252 $
4 3 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 205,800 6,897,874,060 Rls. 226,380 $
5 6 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 597,227 4,399,769,452 Rls. 140,348 $
6 7 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27132000 قيرنفت 611,778 4,292,098,386 Rls. 136,426 $
7 3 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 132,000 3,621,024,000 Rls. 118,800 $
8 6 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 102,900 3,541,375,530 Rls. 113,190 $
9 10 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 120,000 3,495,852,000 Rls. 108,000 $
10 4 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 108,000 2,973,348,000 Rls. 97,200 $
11 9 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 1,975,512,000 Rls. 61,600 $
12 4 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 112,627 1,423,021,430 Rls. 46,217 $
13 3 1395 شهيدرجايي اتيوپي 27101940 روغن پايه معدني 86,242 788,764,278 Rls. 25,873 $
مجموع کل
67,051,399,315 ريال
مجموع کل
2,170,536 دلار
[1]