آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 483,200 136,187,346,000 Rls. 4,241,000 $
2 10 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,000 61,114,200,000 Rls. 1,890,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 210,900 60,447,545,680 Rls. 1,865,230 $
4 8 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 40,077,450,000 Rls. 1,260,000 $
5 4 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 142,500 35,069,688,000 Rls. 1,140,000 $
6 7 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 33,077,730,000 Rls. 1,050,000 $
7 5 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 24,323,610,000 Rls. 786,000 $
8 2 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,500 24,281,727,000 Rls. 801,400 $
9 7 1395 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 500,000 17,947,302,500 Rls. 572,500 $
10 4 1395 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 500,000 17,670,212,500 Rls. 572,500 $
11 3 1395 شهيدرجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 70,000 17,053,712,000 Rls. 560,000 $
12 2 1395 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 300,000 9,549,009,360 Rls. 314,640 $
13 6 1395 شهيدرجايي آلمان 29336100 ملامين 200,000 7,156,937,000 Rls. 229,000 $
14 1 1395 شهيدرجايي آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,000 5,812,800,000 Rls. 192,000 $
15 11 1395 شهيدرجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,048,472,000 Rls. 156,000 $
16 11 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 146,710 4,748,122,440 Rls. 146,710 $
17 12 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 122,321 3,963,186,647 Rls. 122,321 $
18 3 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,625 2,863,545,024 Rls. 93,936 $
19 10 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,763 2,552,185,786 Rls. 78,839 $
20 4 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 2,309,250,000 Rls. 75,000 $
21 2 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 2,276,175,000 Rls. 75,000 $
22 3 1395 شهيدرجايي آلمان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,640 2,193,442,880 Rls. 72,224 $
23 9 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,053,824,000 Rls. 64,000 $
24 11 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 1,942,740,000 Rls. 60,000 $
25 10 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 1,939,200,000 Rls. 60,000 $
26 9 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 1,922,220,000 Rls. 60,000 $
27 7 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 1,899,960,000 Rls. 60,192 $
28 4 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,375 1,896,631,580 Rls. 62,062 $
29 5 1395 شهيدرجايي آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 296,020 1,837,864,000 Rls. 59,200 $
30 5 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,500 1,834,261,500 Rls. 59,250 $
31 6 1395 شهيدرجايي آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 288,817 1,805,267,039 Rls. 57,763 $
32 12 1395 شهيدرجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,090 1,748,745,952 Rls. 53,962 $
33 3 1395 شهيدرجايي آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,800 1,534,125,600 Rls. 50,400 $
34 6 1395 شهيدرجايي آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,068 1,521,805,856 Rls. 48,544 $
35 10 1395 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70,590 1,353,102,062 Rls. 41,822 $
36 1 1395 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 176,400 1,068,102,000 Rls. 35,280 $
37 11 1395 شهيدرجايي آلمان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 49,892 1,049,564,585 Rls. 32,429 $
38 2 1395 شهيدرجايي آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 909,810,000 Rls. 30,000 $
39 2 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,750 897,904,125 Rls. 29,625 $
40 1 1395 شهيدرجايي آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,750 896,452,500 Rls. 29,625 $
41 8 1395 شهيدرجايي آلمان 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 14,000 865,400,760 Rls. 27,255 $
42 7 1395 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 134,000 843,154,800 Rls. 26,800 $
43 7 1395 شهيدرجايي آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,160,000 786,098,070 Rls. 25,027 $
44 9 1395 شهيدرجايي آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 750,929,400 Rls. 23,400 $
45 9 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,000 743,431,200 Rls. 23,200 $
46 4 1395 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 104,384 683,374,451 Rls. 22,330 $
47 12 1395 شهيدرجايي آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 631,936,500 Rls. 19,500 $
48 6 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 559,278,000 Rls. 18,000 $
49 10 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,904 482,372,600 Rls. 14,900 $
50 7 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,000 473,475,000 Rls. 15,000 $
51 2 1395 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,424 464,339,700 Rls. 15,300 $
52 10 1395 شهيدرجايي آلمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 8,800 427,270,800 Rls. 13,200 $
53 12 1395 شهيدرجايي آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 190,380 416,578,016 Rls. 12,851 $
54 4 1395 شهيدرجايي آلمان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 32,190 401,833,542 Rls. 13,098 $
55 12 1395 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,740 400,337,600 Rls. 12,350 $
56 3 1395 شهيدرجايي آلمان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 16,000 390,144,000 Rls. 12,800 $
57 12 1395 شهيدرجايي آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,086 382,791,484 Rls. 11,812 $
58 11 1395 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,590 375,852,268 Rls. 11,614 $
59 2 1395 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,250 355,083,300 Rls. 11,700 $
60 8 1395 شهيدرجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 52,467 332,271,338 Rls. 10,493 $
61 2 1395 شهيدرجايي آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 46,410 281,328,138 Rls. 9,282 $
62 5 1395 شهيدرجايي آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,000 216,678,000 Rls. 7,000 $
63 5 1395 شهيدرجايي آلمان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 16,940 157,902,822 Rls. 5,082 $
64 3 1395 شهيدرجايي آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 19,400 129,697,245 Rls. 4,274 $
65 10 1395 شهيدرجايي آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,000 116,546,400 Rls. 3,600 $
66 6 1395 شهيدرجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,145 89,450,855 Rls. 2,873 $
67 10 1395 شهيدرجايي آلمان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 500 4,856,100 Rls. 150 $
مجموع کل
555,597,643,005 ريال
مجموع کل
17,561,345 دلار
[1]