آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 22,006,436 142,509,271,773 Rls. 4,401,287 $
2 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 4,000,000 25,695,600,000 Rls. 840,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 2,961,380 20,155,407,072 Rls. 621,888 $
4 10 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 2,831,358 19,232,982,900 Rls. 594,585 $
5 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150010 بيتومن ا نامل 475,296 16,173,063,346 Rls. 499,061 $
6 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150010 بيتومن ا نامل 378,000 12,024,482,400 Rls. 396,900 $
7 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,157,630 10,526,462,301 Rls. 347,289 $
8 3 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 356,992 9,779,355,547 Rls. 321,292 $
9 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 289,002 8,182,741,317 Rls. 260,101 $
10 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,168,000 7,938,241,920 Rls. 245,280 $
11 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 999,000 6,732,370,890 Rls. 209,790 $
12 1 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 720,455 6,542,526,170 Rls. 216,136 $
13 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 225,359 6,231,815,460 Rls. 202,824 $
14 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 162,000 5,509,879,200 Rls. 170,100 $
15 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 39,960 5,173,061,760 Rls. 159,840 $
16 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 174,000 4,897,494,000 Rls. 156,600 $
17 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 146,000 4,522,850,000 Rls. 146,000 $
18 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 138,369 3,891,843,661 Rls. 124,529 $
19 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 29,100 3,872,601,348 Rls. 127,826 $
20 10 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 143,240 3,705,421,536 Rls. 114,592 $
21 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,000 3,559,820,000 Rls. 110,000 $
22 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 121,700 3,544,828,920 Rls. 109,530 $
23 3 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 108,000 3,456,432,000 Rls. 113,400 $
24 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 118,290 3,449,387,376 Rls. 106,461 $
25 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 131,240 3,356,545,404 Rls. 103,592 $
26 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 112,258 3,269,603,294 Rls. 101,031 $
27 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 116,167 3,169,122,930 Rls. 104,550 $
28 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 107,000 3,103,363,800 Rls. 96,300 $
29 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 102,500 2,989,084,500 Rls. 92,250 $
30 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,240 2,979,008,408 Rls. 92,042 $
31 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,120 2,866,852,848 Rls. 88,464 $
32 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 100,840 2,782,791,840 Rls. 90,756 $
33 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 105,500 2,738,615,760 Rls. 85,200 $
34 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 2,518,838,640 Rls. 79,920 $
35 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 2,488,309,200 Rls. 79,920 $
36 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 82,620 2,487,246,120 Rls. 78,360 $
37 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 17,460 2,481,678,801 Rls. 76,578 $
38 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 2,423,733,840 Rls. 79,920 $
39 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 72,000 2,269,224,000 Rls. 72,000 $
40 1 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,820 2,072,729,400 Rls. 68,466 $
41 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 100,092 2,039,383,390 Rls. 65,782 $
42 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101950 روغن صنعتي 117,727 1,848,631,600 Rls. 60,040 $
43 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,500 1,765,261,080 Rls. 55,044 $
44 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 261,134 1,741,216,176 Rls. 54,838 $
45 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 22,350 1,571,946,264 Rls. 49,507 $
46 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,800 1,372,052,760 Rls. 45,240 $
47 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 48,000 1,371,686,400 Rls. 43,200 $
48 1 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,800 1,370,093,400 Rls. 45,240 $
49 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101950 روغن صنعتي 119,000 1,267,784,350 Rls. 41,650 $
50 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 12,987 1,261,518,219 Rls. 38,961 $
51 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,435 1,249,336,980 Rls. 41,220 $
52 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 40,583 1,102,769,132 Rls. 36,524 $
53 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,034 1,093,102,791 Rls. 36,031 $
54 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 28,000 998,412,800 Rls. 30,800 $
55 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 34,640 871,168,320 Rls. 27,712 $
56 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 24,750 864,178,227 Rls. 27,621 $
57 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 842,582,000 Rls. 26,000 $
58 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,000 746,699,453 Rls. 24,647 $
59 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 732,720,000 Rls. 24,000 $
60 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 19,000 707,826,000 Rls. 22,800 $
61 3 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,500 690,917,500 Rls. 22,750 $
62 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,500 689,939,250 Rls. 22,750 $
63 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 356,500 674,148,630 Rls. 21,390 $
64 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 67,717 658,246,630 Rls. 20,315 $
65 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 69,590 644,368,605 Rls. 20,877 $
66 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 99,720 636,461,670 Rls. 20,442 $
67 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,125 619,462,527 Rls. 19,937 $
68 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,030 609,600,036 Rls. 19,028 $
69 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 313,500 588,508,470 Rls. 18,810 $
70 10 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 547,444,340 Rls. 16,910 $
71 9 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 542,303,700 Rls. 16,910 $
72 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 44,376 521,581,317 Rls. 16,689 $
73 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,000 518,956,065 Rls. 16,605 $
74 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 54,535 511,886,607 Rls. 16,361 $
75 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,000 497,909,760 Rls. 15,360 $
76 10 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 15,700 457,373,970 Rls. 14,130 $
77 10 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 68,180 441,406,164 Rls. 13,636 $
78 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 16,800 417,594,240 Rls. 13,440 $
79 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 64,340 417,013,276 Rls. 12,868 $
80 7 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 41,740 413,104,320 Rls. 13,152 $
81 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101910 روغن موتور 18,050 365,805,632 Rls. 11,552 $
82 1 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 13,860 356,339,907 Rls. 11,781 $
83 5 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 40,244 324,823,835 Rls. 10,463 $
84 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,300 295,292,584 Rls. 9,112 $
85 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 10,050 286,418,970 Rls. 9,045 $
86 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 880 276,702,976 Rls. 8,536 $
87 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 17,000 275,536,000 Rls. 8,500 $
88 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,000 244,932,106 Rls. 7,558 $
89 3 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 127,300 231,966,060 Rls. 7,638 $
90 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27101910 روغن موتور 11,400 228,854,772 Rls. 7,068 $
91 3 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,560 225,497,520 Rls. 7,452 $
92 11 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25081000 بنتونيت 68,200 198,656,370 Rls. 6,138 $
93 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68062010 رسهاي منبسط شده 46,700 189,736,963 Rls. 6,071 $
94 6 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 16,940 158,228,070 Rls. 5,082 $
95 12 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 15,900 154,581,390 Rls. 4,770 $
96 4 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 300 151,123,500 Rls. 4,950 $
97 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 15,070 142,705,365 Rls. 4,521 $
98 2 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 15,600 118,275,300 Rls. 3,900 $
99 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 194,689 105,868,476 Rls. 3,308 $
100 8 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 68062010 رسهاي منبسط شده 21,825 90,208,089 Rls. 2,837 $
مجموع کل
421,642,839,986 ريال
مجموع کل
13,274,159 دلار