آمار کل " صادرات به" کشور ( چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 379,966,287 525,960,616,152 Rls. 16,226,566 $
2 12 1395 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 44,358,870 265,408,673,208 Rls. 8,187,459 $
3 12 1395 شهيدرجايي چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 4,080,000 144,656,400,000 Rls. 4,462,500 $
4 12 1395 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 18,097,757 118,255,564,120 Rls. 3,647,775 $
5 12 1395 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,199,330 57,810,791,648 Rls. 1,783,403 $
6 12 1395 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 9,515,742 43,189,771,442 Rls. 1,332,202 $
7 12 1395 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,729,644 32,325,235,200 Rls. 997,200 $
8 12 1395 شهيدرجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 866,344 20,786,831,856 Rls. 641,094 $
9 12 1395 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 973,056 20,627,921,600 Rls. 636,350 $
10 12 1395 شهيدرجايي چين 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 131,483 15,373,365,168 Rls. 474,182 $
11 12 1395 شهيدرجايي چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 844,594 12,977,324,192 Rls. 400,337 $
12 12 1395 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 2,220,824 2,159,890,096 Rls. 66,624 $
13 12 1395 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 167,250 1,952,249,040 Rls. 60,210 $
14 12 1395 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 202,535 1,378,717,312 Rls. 42,532 $
15 12 1395 شهيدرجايي چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 32,164 1,042,628,224 Rls. 32,164 $
16 12 1395 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 242,295 943,116,888 Rls. 29,087 $
17 12 1395 شهيدرجايي چين 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 471,200 229,116,288 Rls. 7,068 $
مجموع کل
1,265,078,212,434 ريال
مجموع کل
39,026,753 دلار
[1]