آمار کل " صادرات به" کشور ( پرو) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي پرو 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 33,000,000 213,886,200,000 Rls. 6,600,000 $
مجموع کل
213,886,200,000 ريال
مجموع کل
6,600,000 دلار
[1]