آمار کل " صادرات به" کشور ( هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 6,419,358 43,577,541,952 Rls. 1,344,322 $
2 12 1395 شهيدرجايي هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 52,000,000 33,720,960,000 Rls. 1,040,000 $
3 12 1395 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 393,807 16,742,372,184 Rls. 516,474 $
4 12 1395 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 684,211 14,653,458,304 Rls. 452,044 $
5 12 1395 شهيدرجايي هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 848,030 9,621,392,960 Rls. 296,810 $
6 12 1395 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 246,105 8,783,419,040 Rls. 270,945 $
7 12 1395 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,050,000 8,579,390,400 Rls. 264,600 $
8 12 1395 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,529,779 8,523,454,920 Rls. 262,920 $
9 12 1395 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 250,000 7,779,840,000 Rls. 240,000 $
10 12 1395 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 249,490 7,278,721,056 Rls. 224,541 $
11 12 1395 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 444,820 6,486,876,783 Rls. 200,169 $
12 12 1395 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,168,096 6,247,697,760 Rls. 192,735 $
13 12 1395 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,588 5,613,900,128 Rls. 173,183 $
14 12 1395 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 203,000 4,869,531,520 Rls. 150,220 $
15 12 1395 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 176,000 4,849,433,600 Rls. 149,600 $
16 12 1395 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 100,000 4,700,320,000 Rls. 145,000 $
17 12 1395 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 276,597 3,585,828,560 Rls. 110,639 $
18 12 1395 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 119,590 3,488,934,080 Rls. 107,630 $
19 12 1395 شهيدرجايي هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,384,230,400 Rls. 104,400 $
20 12 1395 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 285,720 3,241,664,832 Rls. 100,002 $
21 12 1395 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 45,860 2,750,205,856 Rls. 84,841 $
22 12 1395 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 1,951,220 2,656,875,360 Rls. 81,952 $
23 12 1395 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 4,320 2,562,679,296 Rls. 79,056 $
24 12 1395 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 147,590 1,747,125,152 Rls. 53,897 $
25 12 1395 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 199,500 1,713,736,672 Rls. 52,867 $
26 12 1395 شهيدرجايي هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 85,320 1,203,676,152 Rls. 37,132 $
27 12 1395 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 826,608,000 Rls. 25,500 $
28 12 1395 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 45,570 369,283,072 Rls. 11,392 $
29 12 1395 شهيدرجايي هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 125,100 243,314,496 Rls. 7,506 $
30 12 1395 شهيدرجايي هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 21,570 209,731,520 Rls. 6,470 $
31 12 1395 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 242,550 133,618,752 Rls. 4,122 $
مجموع کل
220,145,822,807 ريال
مجموع کل
6,790,969 دلار
[1]