آمار کل " صادرات به" کشور ( جمهوري عربي سوريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 17,200 113,873,531,046 Rls. 3,512,880 $
2 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 34,300 88,122,896,000 Rls. 2,718,500 $
3 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 199,400 2,585,500,160 Rls. 79,760 $
4 12 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 379,267,200 Rls. 11,700 $
مجموع کل
204,961,194,406 ريال
مجموع کل
6,322,840 دلار
[1]