آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 14,400,000 174,321,760,000 Rls. 5,760,000 $
2 3 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 9,100,000 110,846,080,000 Rls. 3,640,000 $
3 2 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,200,000 87,252,480,000 Rls. 2,880,000 $
4 4 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,700,000 56,826,684,453 Rls. 1,844,733 $
5 5 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,800,000 37,643,751,596 Rls. 1,215,962 $
6 6 1395 شهيد باهنر پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,000,000 18,441,113,927 Rls. 590,059 $
7 3 1395 شهيد باهنر پاكستان 27132000 قيرنفت 2,482,477 15,868,459,480 Rls. 521,320 $
8 3 1395 شهيد باهنر پاكستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 555,000 12,330,683,085 Rls. 405,095 $
9 11 1395 شهيد باهنر پاكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 150,219 8,464,391,352 Rls. 261,381 $
مجموع کل
521,995,403,893 ريال
مجموع کل
17,118,550 دلار
[1]