آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,500,000 401,121,224,000 Rls. 12,639,500 $
2 8 1395 شهيد باهنر هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 20,919,000 282,645,478,660 Rls. 8,889,061 $
3 3 1395 شهيد باهنر هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,648,000 215,024,011,200 Rls. 7,043,040 $
4 2 1395 شهيد باهنر هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,643,000 213,559,181,650 Rls. 7,036,778 $
5 9 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,750,000 131,067,525,750 Rls. 4,089,250 $
6 7 1395 شهيد باهنر هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,500,000 116,956,267,500 Rls. 3,717,500 $
7 6 1395 شهيد باهنر هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,500,000 116,539,907,500 Rls. 3,717,500 $
8 6 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,500,000 115,744,362,500 Rls. 3,717,500 $
9 5 1395 شهيد باهنر هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,500,000 115,086,365,000 Rls. 3,717,500 $
10 4 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,500,000 113,718,325,000 Rls. 3,717,500 $
11 7 1395 شهيد باهنر هند 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 60,500,000 108,873,936,600 Rls. 3,460,600 $
12 7 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,500,000 70,240,294,828 Rls. 2,230,500 $
13 10 1395 شهيد باهنر هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 5,100,000 43,680,480,000 Rls. 1,351,500 $
14 8 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 4,504,080 30,127,977,192 Rls. 945,856 $
15 6 1395 شهيد باهنر هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 10,000,000 23,049,087,500 Rls. 737,500 $
16 1 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 2,196,880 19,951,369,140 Rls. 659,064 $
17 9 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 2,705,940 18,235,646,568 Rls. 568,248 $
18 7 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 2,401,490 15,867,616,455 Rls. 504,314 $
19 7 1395 شهيد باهنر هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 7,000,000 15,770,455,470 Rls. 501,270 $
20 11 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 2,002,000 13,281,688,420 Rls. 410,410 $
21 6 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 1,984,072 13,113,087,784 Rls. 420,749 $
22 11 1395 شهيد باهنر هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 225,766 12,722,917,644 Rls. 392,832 $
23 2 1395 شهيد باهنر هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 250,000 11,274,062,250 Rls. 371,750 $
24 1 1395 شهيد باهنر هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 250,000 11,254,731,250 Rls. 371,750 $
25 10 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 1,001,000 6,799,873,080 Rls. 210,210 $
26 12 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 699,500 4,758,611,748 Rls. 146,894 $
27 2 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 490,580 4,463,096,766 Rls. 147,174 $
28 5 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 500,000 3,262,455,000 Rls. 105,000 $
29 4 1395 شهيد باهنر هند 27132000 قيرنفت 198,700 1,280,142,633 Rls. 41,727 $
30 8 1395 شهيد باهنر هند 08105000 کيوي، تازه 24,300 272,474,685 Rls. 8,505 $
مجموع کل
2,249,742,653,773 ريال
مجموع کل
71,870,982 دلار
[1]