آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيد باهنر لهستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 11,932,000 263,929,492,176 Rls. 8,711,694 $
2 2 1395 شهيد باهنر لهستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 9,755,000 245,016,003,330 Rls. 8,087,404 $
3 5 1395 شهيد باهنر لهستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 156,900 4,030,466,028 Rls. 130,208 $
مجموع کل
512,975,961,534 ريال
مجموع کل
16,929,306 دلار
[1]