آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 2,736,000 69,130,684,368 Rls. 2,271,122 $
2 7 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,185,000 50,179,499,510 Rls. 1,594,975 $
3 7 1395 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,915,000 49,999,056,720 Rls. 1,589,239 $
4 1 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,118,000 46,766,956,488 Rls. 1,546,168 $
5 5 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,544,000 46,620,429,506 Rls. 1,506,285 $
6 2 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 1,749,000 44,054,987,328 Rls. 1,451,612 $
7 12 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,997,000 41,286,147,525 Rls. 1,273,989 $
8 1 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 1,607,000 40,341,048,096 Rls. 1,333,721 $
9 2 1395 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,429,000 40,328,609,240 Rls. 1,328,828 $
10 8 1395 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,646,000 32,314,755,924 Rls. 1,020,487 $
11 8 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 2,139,000 31,831,682,508 Rls. 1,005,232 $
12 5 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 2,114,000 30,843,002,092 Rls. 993,493 $
13 3 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,370,000 30,437,902,390 Rls. 999,964 $
14 10 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 1,950,000 29,665,279,800 Rls. 916,330 $
15 9 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,030,000 27,803,314,420 Rls. 862,760 $
16 9 1395 شهيد باهنر قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 160,500 25,770,712,500 Rls. 801,905 $
17 8 1395 شهيد باهنر قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 96,000 15,246,585,000 Rls. 480,000 $
18 10 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,066,000 14,666,725,164 Rls. 453,040 $
19 9 1395 شهيد باهنر قطر 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 860,000 13,023,774,640 Rls. 404,139 $
20 10 1395 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 618,000 12,402,937,404 Rls. 383,114 $
21 5 1395 شهيد باهنر قطر 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 637,000 12,254,199,665 Rls. 395,053 $
22 10 1395 شهيد باهنر قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 73,750 11,928,342,500 Rls. 368,750 $
23 9 1395 شهيد باهنر قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,200,000 8,938,323,000 Rls. 279,000 $
24 6 1395 شهيد باهنر قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,200,000 8,719,587,000 Rls. 279,000 $
25 2 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 327,000 7,244,941,368 Rls. 238,721 $
26 8 1395 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 320,000 4,306,861,440 Rls. 136,009 $
27 10 1395 شهيد باهنر قطر 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 21,100 2,729,967,200 Rls. 84,400 $
28 9 1395 شهيد باهنر قطر 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 18,000 1,979,802,000 Rls. 61,619 $
مجموع کل
750,816,114,796 ريال
مجموع کل
24,058,956 دلار
[1]