آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيد باهنر عمان 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 20,000,000 1,842,123,602,000 Rls. 60,698,000 $
2 3 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 5,232,500 794,594,662,500 Rls. 26,094,158 $
3 5 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 3,765,080 582,895,826,100 Rls. 18,816,076 $
4 2 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 3,612,750 547,801,208,750 Rls. 18,063,750 $
5 1 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 3,105,415 469,200,609,500 Rls. 15,507,075 $
6 1 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 18,997,000 419,717,158,665 Rls. 13,867,258 $
7 4 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,559,770 393,457,223,900 Rls. 12,806,231 $
8 10 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,218,500 358,775,912,500 Rls. 11,092,500 $
9 6 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,247,550 350,064,824,250 Rls. 11,229,750 $
10 9 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,206,000 349,554,067,500 Rls. 10,875,000 $
11 8 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 1,757,000 277,157,462,500 Rls. 8,717,500 $
12 7 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 1,233,250 194,181,993,750 Rls. 6,166,250 $
13 4 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 9,825,000 193,383,599,199 Rls. 6,319,804 $
14 3 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 7,387,000 163,941,581,615 Rls. 5,392,033 $
15 11 1395 شهيد باهنر عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 942,500 152,513,012,500 Rls. 4,712,500 $
16 2 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 6,498,000 143,840,532,101 Rls. 4,743,863 $
17 11 1395 شهيد باهنر عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 16,000,000 137,286,960,000 Rls. 4,240,000 $
18 11 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 8,274,000 113,847,663,720 Rls. 3,516,621 $
19 7 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 6,585,000 101,494,895,976 Rls. 3,224,784 $
20 6 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 7,146,000 94,894,042,306 Rls. 3,037,053 $
21 5 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,993,000 52,544,805,390 Rls. 1,697,293 $
22 1 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 419,040 50,697,080,960 Rls. 1,676,160 $
23 5 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 355,200 44,650,276,000 Rls. 1,440,800 $
24 3 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 352,800 43,201,739,200 Rls. 1,419,200 $
25 10 1395 شهيد باهنر عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,991,000 41,147,465,163 Rls. 1,271,200 $
26 6 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 283,200 35,297,545,600 Rls. 1,132,800 $
27 8 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 206,000 27,452,704,000 Rls. 864,000 $
28 4 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 176,200 24,247,376,000 Rls. 788,800 $
29 2 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 180,400 21,870,302,400 Rls. 721,600 $
30 10 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 140,400 18,167,926,400 Rls. 561,600 $
31 9 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 132,200 17,457,714,000 Rls. 543,800 $
32 7 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 97,400 12,392,504,000 Rls. 397,600 $
33 11 1395 شهيد باهنر عمان 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 74,000 9,579,336,000 Rls. 296,000 $
34 5 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,107,783 5,106,302,045 Rls. 164,868 $
35 7 1395 شهيد باهنر عمان 01041000 از نوع گوسفند 25,000 3,744,625,000 Rls. 125,000 $
36 4 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 779,258 3,589,453,361 Rls. 116,883 $
37 6 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 756,465 3,539,865,328 Rls. 113,488 $
38 5 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 276,917 2,754,587,855 Rls. 88,908 $
39 7 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 550,334 2,602,338,140 Rls. 82,633 $
40 9 1395 شهيد باهنر عمان 01042010 20,000 2,562,960,000 Rls. 80,000 $
41 2 1395 شهيد باهنر عمان 08071100 هندوا نه , تازه 550,000 2,501,607,600 Rls. 82,500 $
42 2 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 212,934 2,429,009,724 Rls. 80,142 $
43 6 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 252,236 2,331,386,452 Rls. 74,786 $
44 8 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 446,261 2,129,878,596 Rls. 66,931 $
45 6 1395 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 224,826 2,109,980,494 Rls. 67,642 $
46 7 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 309,999 1,954,750,661 Rls. 62,066 $
47 6 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 190,488 1,933,968,605 Rls. 61,971 $
48 5 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 309,666 1,918,756,338 Rls. 61,928 $
49 5 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 229,933 1,901,935,681 Rls. 61,388 $
50 8 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 291,115 1,851,455,863 Rls. 58,221 $
51 5 1395 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 197,018 1,829,394,655 Rls. 59,028 $
52 3 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 359,751 1,807,772,341 Rls. 59,350 $
53 4 1395 شهيد باهنر عمان 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 28,800 1,761,984,000 Rls. 57,600 $
54 6 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 237,312 1,492,512,732 Rls. 47,830 $
55 7 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 139,512 1,482,041,985 Rls. 47,025 $
56 2 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 238,808 1,457,453,330 Rls. 48,072 $
57 6 1395 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 89,770 1,401,742,475 Rls. 44,885 $
58 4 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 228,043 1,400,218,645 Rls. 45,606 $
59 3 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 136,918 1,058,045,865 Rls. 34,753 $
60 1 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 78,040 959,144,720 Rls. 31,672 $
61 4 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 85,946 848,599,724 Rls. 27,573 $
62 3 1395 شهيد باهنر عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 77,000 837,811,700 Rls. 27,550 $
63 5 1395 شهيد باهنر عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 106,093 821,619,762 Rls. 26,523 $
64 1 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 84,717 782,278,680 Rls. 25,842 $
65 9 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 60,566 684,869,061 Rls. 21,356 $
66 2 1395 شهيد باهنر عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 46,200 630,448,110 Rls. 20,790 $
67 10 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 53,347 627,881,772 Rls. 19,432 $
68 2 1395 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 102,695 622,811,913 Rls. 20,539 $
69 2 1395 شهيد باهنر عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 66,941 608,992,584 Rls. 20,081 $
70 5 1395 شهيد باهنر عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 119,584 581,387,319 Rls. 18,762 $
71 9 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 61,151 550,668,459 Rls. 17,138 $
72 7 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 54,315 507,551,641 Rls. 16,127 $
73 3 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 39,088 475,388,316 Rls. 15,613 $
74 11 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 58,222 471,068,520 Rls. 14,555 $
75 11 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 40,000 453,110,000 Rls. 14,000 $
76 6 1395 شهيد باهنر عمان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 72,000 450,043,200 Rls. 14,400 $
77 12 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 54,000 437,292,000 Rls. 13,500 $
78 4 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 47,426 408,224,905 Rls. 13,264 $
79 10 1395 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 24,000 387,464,000 Rls. 12,000 $
80 5 1395 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 24,000 372,540,000 Rls. 12,000 $
81 10 1395 شهيد باهنر عمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 300 372,243,500 Rls. 11,500 $
82 10 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 36,000 371,965,440 Rls. 11,520 $
83 9 1395 شهيد باهنر عمان 08061000 ا نگور تازه 23,002 369,026,913 Rls. 11,501 $
84 4 1395 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 39,572 368,485,105 Rls. 12,007 $
85 3 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 52,970 364,875,849 Rls. 11,966 $
86 10 1395 شهيد باهنر عمان 08081000 سيب , تازه 42,403 364,599,076 Rls. 11,272 $
87 4 1395 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,112 350,821,638 Rls. 11,468 $
88 3 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 35,700 348,178,256 Rls. 11,424 $
89 3 1395 شهيد باهنر عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 36,541 347,082,465 Rls. 11,386 $
90 6 1395 شهيد باهنر عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 72,000 337,532,400 Rls. 10,800 $
91 3 1395 شهيد باهنر عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 15,161 320,909,499 Rls. 10,525 $
92 7 1395 شهيد باهنر عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 31,031 313,235,407 Rls. 9,945 $
93 8 1395 شهيد باهنر عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,950 303,025,410 Rls. 9,530 $
94 4 1395 شهيد باهنر عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 38,791 298,226,558 Rls. 9,691 $
95 8 1395 شهيد باهنر عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 30,274 291,154,652 Rls. 9,156 $
96 6 1395 شهيد باهنر عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,413 262,717,130 Rls. 8,438 $
97 8 1395 شهيد باهنر عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 54,000 258,090,300 Rls. 8,100 $
98 3 1395 شهيد باهنر عمان 08091000 زردآلو ,تازه 13,944 254,720,934 Rls. 8,366 $
99 9 1395 شهيد باهنر عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 49,568 238,828,398 Rls. 7,435 $
100 2 1395 شهيد باهنر عمان 08105000 کيوي، تازه 19,325 234,396,710 Rls. 7,730 $
مجموع کل
8,156,976,954,242 ريال
مجموع کل
264,431,040 دلار