آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 6,963,000 45,086,435,599 Rls. 1,432,366 $
2 10 1395 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 5,002,800 34,176,354,828 Rls. 1,056,363 $
3 9 1395 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 1,509,780 10,176,384,984 Rls. 317,054 $
4 6 1395 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 1,456,440 9,616,371,389 Rls. 307,360 $
5 8 1395 شهيد باهنر سري لانكا 27132000 قيرنفت 257,992 1,688,698,368 Rls. 53,184 $
مجموع کل
100,744,245,168 ريال
مجموع کل
3,166,327 دلار
[1]