آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيد باهنر ترکيه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 42,749,000 547,802,443,608 Rls. 17,440,383 $
2 2 1395 شهيد باهنر ترکيه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 40,815,000 504,351,036,630 Rls. 16,647,446 $
3 3 1395 شهيد باهنر ترکيه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 25,515,000 317,314,643,940 Rls. 10,408,537 $
4 10 1395 شهيد باهنر ترکيه 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 1,929,000 29,302,524,654 Rls. 906,638 $
5 7 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 48,000 122,345,940 Rls. 3,876 $
6 10 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 48,000 91,383,100 Rls. 2,825 $
7 5 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,000 60,005,567 Rls. 1,939 $
8 9 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,000 59,993,766 Rls. 1,866 $
9 2 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 48,250 58,496,370 Rls. 1,930 $
10 3 1395 شهيد باهنر ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,190 29,367,790 Rls. 967 $
مجموع کل
1,399,192,241,365 ريال
مجموع کل
45,416,407 دلار
[1]