آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 شهيد باهنر انگلستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 2,926,000 42,366,068,976 Rls. 1,372,625 $
2 4 1395 شهيد باهنر انگلستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,438,000 18,856,804,608 Rls. 610,945 $
مجموع کل
61,222,873,584 ريال
مجموع کل
1,983,570 دلار
[1]