آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 93,410,000 2,067,054,351,250 Rls. 68,189,539 $
2 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 49,109,000 670,196,977,030 Rls. 20,872,228 $
3 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 29,144,000 648,621,354,220 Rls. 21,276,912 $
4 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 35,000,000 595,841,015,700 Rls. 18,489,450 $
5 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 40,670,000 530,424,443,850 Rls. 17,289,496 $
6 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 32,942,508 444,317,757,640 Rls. 14,001,692 $
7 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 32,500,000 414,580,097,375 Rls. 13,283,075 $
8 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 30,424,000 404,108,270,776 Rls. 12,930,223 $
9 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 26,160,000 334,486,664,141 Rls. 10,807,875 $
10 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 18,724,000 257,938,547,300 Rls. 7,959,347 $
11 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 17,150,000 220,685,641,551 Rls. 7,009,377 $
12 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 14,998,000 206,407,683,216 Rls. 6,374,505 $
13 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,274,700 201,701,204,470 Rls. 6,232,078 $
14 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 13,605,000 164,994,290,000 Rls. 5,442,000 $
15 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,118,720 123,601,578,000 Rls. 4,078,000 $
16 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 19,974,900 91,258,057,215 Rls. 2,996,532 $
17 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,825,000 82,678,050,000 Rls. 2,730,000 $
18 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 375,000 67,361,994,000 Rls. 2,082,000 $
19 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 11,286,000 51,538,007,850 Rls. 1,700,250 $
20 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,088,366 46,127,706,016 Rls. 1,488,160 $
21 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,700,000 44,916,520,000 Rls. 1,480,000 $
22 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,500,000 38,967,090,120 Rls. 1,202,985 $
23 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 8,257,350 38,052,587,863 Rls. 1,228,288 $
24 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 7,120,100 37,887,339,675 Rls. 1,232,917 $
25 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 299,480 37,196,532,000 Rls. 1,170,000 $
26 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 7,698,716 36,650,241,481 Rls. 1,173,308 $
27 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 3,952,688 36,134,008,678 Rls. 1,149,310 $
28 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 6,445,014 35,947,594,300 Rls. 1,180,840 $
29 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 214,000 35,323,050,000 Rls. 1,140,000 $
30 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 6,665,000 30,642,321,000 Rls. 1,000,420 $
31 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 6,163,999 29,071,608,033 Rls. 930,923 $
32 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 190,000 28,802,550,000 Rls. 950,000 $
33 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 268,000 28,764,290,000 Rls. 950,000 $
34 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 10,007,250 25,887,675,100 Rls. 800,580 $
35 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 5,548,000 25,781,326,350 Rls. 832,245 $
36 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,133,063 25,024,824,224 Rls. 825,152 $
37 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,214,500 24,937,956,120 Rls. 784,275 $
38 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,695,471 23,381,565,148 Rls. 749,732 $
39 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 4,930,000 23,283,918,660 Rls. 739,500 $
40 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 3,316,280 22,128,784,866 Rls. 696,418 $
41 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,700,000 20,730,480,000 Rls. 680,000 $
42 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,849,602 19,429,780,362 Rls. 611,549 $
43 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 7,913,500 19,287,982,400 Rls. 633,080 $
44 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 492,425 19,146,862,560 Rls. 590,910 $
45 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 3,788,000 17,729,225,300 Rls. 585,700 $
46 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,583,831 17,669,729,922 Rls. 545,943 $
47 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,141,887 17,624,272,591 Rls. 573,540 $
48 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,683,000 17,171,240,100 Rls. 535,430 $
49 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,607,902 16,866,124,748 Rls. 540,062 $
50 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 422,773 16,419,654,723 Rls. 507,337 $
51 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,550,598 16,241,137,737 Rls. 515,922 $
52 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,542,202 16,121,581,098 Rls. 507,145 $
53 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,443,750 15,531,190,985 Rls. 505,312 $
54 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,329,909 15,499,409,670 Rls. 500,240 $
55 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 6,028,250 15,476,205,660 Rls. 482,260 $
56 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,237,245 15,199,110,363 Rls. 494,478 $
57 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 5,932,500 15,081,632,520 Rls. 474,600 $
58 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 368,080 15,061,969,332 Rls. 496,908 $
59 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 2,266,698 14,942,321,636 Rls. 482,084 $
60 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 6,014,500 14,896,658,880 Rls. 481,160 $
61 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,630,481 14,859,031,498 Rls. 476,377 $
62 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 6,122,100 14,842,165,192 Rls. 489,768 $
63 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,362,734 14,733,440,511 Rls. 458,576 $
64 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 5,589,750 14,489,170,260 Rls. 447,180 $
65 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,100,000 14,377,622,490 Rls. 463,122 $
66 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 160,000 14,322,960,000 Rls. 456,000 $
67 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,542,741 13,977,488,716 Rls. 451,265 $
68 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,203,205 13,564,781,080 Rls. 419,409 $
69 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,677,340 13,444,537,205 Rls. 441,611 $
70 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 151,000 13,258,638,000 Rls. 435,000 $
71 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,237,679 13,086,076,672 Rls. 429,496 $
72 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,246,534 12,883,045,870 Rls. 412,454 $
73 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 325,200 12,530,481,840 Rls. 390,240 $
74 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,112,095 12,372,179,268 Rls. 406,523 $
75 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,107,049 12,205,079,717 Rls. 387,805 $
76 11 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,650,500 12,043,825,640 Rls. 372,040 $
77 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 466,000 11,787,634,032 Rls. 386,733 $
78 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,249,493 11,716,939,533 Rls. 372,329 $
79 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,097,740 11,684,598,196 Rls. 374,134 $
80 12 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,423,500 11,474,205,120 Rls. 353,880 $
81 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,235,790 11,343,578,899 Rls. 360,466 $
82 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 2,360,000 11,134,152,000 Rls. 354,048 $
83 6 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,382,000 10,924,143,440 Rls. 350,560 $
84 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 4,368,000 10,724,497,600 Rls. 349,440 $
85 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,057,000 10,391,438,465 Rls. 326,873 $
86 9 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 2,078,000 10,001,652,300 Rls. 311,700 $
87 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,078,899 9,810,557,102 Rls. 319,630 $
88 5 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 511,000 9,804,393,480 Rls. 316,700 $
89 4 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,561,634 9,587,672,403 Rls. 312,037 $
90 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 964,192 9,339,706,946 Rls. 308,075 $
91 1 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 873,002 9,188,897,370 Rls. 303,540 $
92 8 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 529,465 9,005,819,054 Rls. 283,259 $
93 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 549,020 8,970,652,585 Rls. 284,956 $
94 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 225,000 8,733,780,000 Rls. 270,000 $
95 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,304,180 8,638,426,257 Rls. 273,877 $
96 7 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,003,519 8,623,545,047 Rls. 274,122 $
97 3 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 807,645 8,156,253,025 Rls. 343,199 $
98 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 756,260 8,098,405,144 Rls. 267,117 $
99 10 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 50,000 8,092,250,000 Rls. 250,000 $
100 2 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 851,241 7,851,344,164 Rls. 258,942 $
مجموع کل
9,040,907,111,926 ريال
مجموع کل
290,735,776 دلار