آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 76,518,000 1,693,340,460,806 Rls. 55,855,351 $
2 3 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 31,519,000 701,442,698,031 Rls. 23,010,233 $
3 3 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 15,750,000 398,457,360,000 Rls. 13,070,175 $
4 2 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 13,079,000 329,145,011,946 Rls. 10,851,024 $
5 7 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 4,804,000 64,499,272,640 Rls. 2,043,379 $
6 2 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 748,000 21,081,162,256 Rls. 695,840 $
7 4 1395 شهيد باهنر اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 79,000 2,002,150,878 Rls. 65,580 $
مجموع کل
3,209,968,116,557 ريال
مجموع کل
105,591,582 دلار
[1]