آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهركرد هند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 833,100 64,710,705,800 Rls. 2,001,040 $
2 11 1395 شهركرد هند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 683,450 53,204,626,680 Rls. 1,643,640 $
3 12 1395 شهركرد هند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 657,980 51,206,631,624 Rls. 1,580,472 $
4 7 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 78,180 37,983,440,142 Rls. 1,207,782 $
5 9 1395 شهركرد هند 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 613,650 37,408,384,935 Rls. 1,165,935 $
6 6 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 62,556 30,286,397,604 Rls. 968,508 $
7 10 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 51,180 29,798,660,376 Rls. 921,240 $
8 9 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 45,768 27,914,029,206 Rls. 869,285 $
9 10 1395 شهركرد هند 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 438,900 23,448,888,035 Rls. 724,560 $
10 8 1395 شهركرد هند 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 505,700 21,859,107,900 Rls. 688,790 $
11 9 1395 شهركرد هند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 276,530 21,356,816,472 Rls. 663,672 $
12 1 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 38,820 21,153,441,600 Rls. 698,760 $
13 8 1395 شهركرد هند 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 345,500 20,893,129,410 Rls. 656,450 $
14 11 1395 شهركرد هند 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 493,850 20,781,190,690 Rls. 642,005 $
15 11 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 33,204 19,346,423,832 Rls. 597,672 $
16 12 1395 شهركرد هند 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 414,900 17,473,749,540 Rls. 539,370 $
17 3 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 32,944 15,904,895,040 Rls. 522,642 $
18 8 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 25,500 14,554,923,264 Rls. 459,000 $
19 9 1395 شهركرد هند 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 207,700 8,663,908,110 Rls. 270,010 $
20 2 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 12,492 6,819,207,912 Rls. 224,856 $
21 4 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 11,508 6,354,970,776 Rls. 207,144 $
22 12 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 10,500 6,122,088,000 Rls. 189,000 $
23 5 1395 شهركرد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 15,608 6,108,786,480 Rls. 196,944 $
24 8 1395 شهركرد هند 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 52,000 2,153,938,800 Rls. 67,600 $
25 11 1395 شهركرد هند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 26,800 2,081,523,840 Rls. 64,320 $
26 10 1395 شهركرد هند 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 48,500 2,039,541,400 Rls. 63,050 $
27 12 1395 شهركرد هند 08012200 7,500 1,822,893,750 Rls. 56,250 $
28 10 1395 شهركرد هند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 22,000 1,430,428,560 Rls. 44,220 $
29 9 1395 شهركرد هند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 21,600 1,399,167,600 Rls. 43,600 $
30 6 1395 شهركرد هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,000 1,369,940,000 Rls. 44,000 $
31 5 1395 شهركرد هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,000 1,365,980,000 Rls. 44,000 $
مجموع کل
577,017,817,378 ريال
مجموع کل
18,065,817 دلار
[1]