آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,299,056 294,050,953,728 Rls. 9,084,528 $
2 2 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,763,200 201,115,157,604 Rls. 6,631,136 $
3 1 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,094,597 184,164,098,400 Rls. 6,085,580 $
4 3 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,227,194 163,548,078,606 Rls. 5,378,814 $
5 4 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,005,627 147,094,724,151 Rls. 4,784,373 $
6 10 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,433,846 139,182,598,684 Rls. 4,301,537 $
7 7 1395 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 874,564 68,811,093,832 Rls. 2,186,408 $
8 5 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 172,121 47,227,897,482 Rls. 1,524,597 $
9 12 1395 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 394,977 42,024,812,112 Rls. 1,296,531 $
10 12 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 417,840 40,606,783,200 Rls. 1,253,520 $
11 6 1395 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 517,114 40,394,110,656 Rls. 1,293,082 $
12 7 1395 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 225,456 35,492,086,560 Rls. 1,127,280 $
13 3 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 947,000 28,858,962,000 Rls. 947,000 $
14 4 1395 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 283,486 26,106,646,260 Rls. 850,458 $
15 10 1395 شهركرد عراق 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 99,400 25,821,502,400 Rls. 797,600 $
16 7 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 256,504 23,424,188,610 Rls. 744,237 $
17 7 1395 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 429,550 23,420,849,690 Rls. 743,753 $
18 12 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 240,390 23,365,437,540 Rls. 721,170 $
19 9 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 239,750 23,100,419,250 Rls. 719,250 $
20 10 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 231,990 22,510,788,150 Rls. 695,970 $
21 7 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 697,000 21,937,757,000 Rls. 697,000 $
22 5 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 661,000 20,445,958,000 Rls. 661,000 $
23 5 1395 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 218,054 20,267,354,040 Rls. 654,162 $
24 2 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 660,000 20,008,080,000 Rls. 660,000 $
25 7 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 70,380 19,966,512,060 Rls. 633,420 $
26 6 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 613,000 19,139,931,000 Rls. 613,000 $
27 4 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 581,200 17,866,483,000 Rls. 581,200 $
28 8 1395 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 320,420 17,720,739,377 Rls. 558,413 $
29 12 1395 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 135,050 17,506,323,200 Rls. 540,200 $
30 9 1395 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 212,287 17,213,512,104 Rls. 536,347 $
31 3 1395 شهركرد عراق 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 754,000 16,744,173,155 Rls. 550,420 $
32 3 1395 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 171,339 15,643,793,250 Rls. 514,017 $
33 8 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 162,080 15,446,661,600 Rls. 486,240 $
34 2 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 160,968 14,636,466,543 Rls. 482,904 $
35 3 1395 شهركرد عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 40,000 14,633,280,000 Rls. 480,000 $
36 1 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 160,549 14,582,537,925 Rls. 481,647 $
37 6 1395 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 176,513 13,438,596,809 Rls. 430,233 $
38 6 1395 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 84,784 13,265,921,200 Rls. 423,920 $
39 9 1395 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 238,890 13,255,681,089 Rls. 413,413 $
40 6 1395 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 260,565 13,208,553,710 Rls. 422,538 $
41 10 1395 شهركرد عراق 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 49,300 12,753,472,000 Rls. 394,600 $
42 8 1395 شهركرد عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 43,299 12,343,723,582 Rls. 389,683 $
43 12 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 350,000 11,340,700,000 Rls. 350,000 $
44 6 1395 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 115,440 10,823,538,960 Rls. 346,320 $
45 2 1395 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 112,019 10,194,543,051 Rls. 336,057 $
46 7 1395 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 118,595 9,706,740,555 Rls. 308,438 $
47 9 1395 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 174,240 9,389,189,472 Rls. 292,352 $
48 3 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 102,580 9,378,958,560 Rls. 307,740 $
49 8 1395 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 56,732 8,985,525,790 Rls. 283,652 $
50 12 1395 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 102,510 8,713,037,372 Rls. 268,896 $
51 8 1395 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 109,591 8,679,509,224 Rls. 273,981 $
52 5 1395 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 129,198 8,553,667,428 Rls. 275,618 $
53 5 1395 شهركرد عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 200,900 8,072,764,700 Rls. 261,170 $
54 2 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,109,570 7,005,095,195 Rls. 231,035 $
55 11 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 71,280 6,920,649,540 Rls. 213,840 $
56 10 1395 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 122,830 6,869,234,605 Rls. 212,505 $
57 8 1395 شهركرد عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,284,360 6,858,098,150 Rls. 216,212 $
58 5 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,280,970 6,753,363,838 Rls. 217,915 $
59 9 1395 شهركرد عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 128,500 6,668,434,650 Rls. 207,650 $
60 2 1395 شهركرد عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 166,080 6,546,042,126 Rls. 215,904 $
61 7 1395 شهركرد عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,236,070 6,121,096,678 Rls. 194,270 $
62 8 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 192,000 6,096,384,000 Rls. 192,000 $
63 8 1395 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 75,539 6,005,600,802 Rls. 189,422 $
64 5 1395 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 208,100 5,933,462,628 Rls. 191,452 $
65 1 1395 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 192,200 5,815,972,000 Rls. 192,200 $
66 3 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 880,930 5,675,972,584 Rls. 186,389 $
67 6 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 60,725 5,669,321,025 Rls. 182,175 $
68 4 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 866,200 5,444,419,225 Rls. 177,607 $
69 1 1395 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 34,758 4,998,051,156 Rls. 165,186 $
70 1 1395 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 40,172 4,688,593,520 Rls. 154,960 $
71 7 1395 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,600 4,651,131,600 Rls. 147,600 $
72 12 1395 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 45,330 4,408,251,840 Rls. 135,990 $
73 9 1395 شهركرد عراق 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 26,841 4,306,580,109 Rls. 134,199 $
74 10 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 992,640 4,274,596,894 Rls. 132,308 $
75 3 1395 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 150,200 4,207,364,056 Rls. 138,184 $
76 5 1395 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 35,684 4,092,484,000 Rls. 132,400 $
77 12 1395 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 41,780 4,063,021,440 Rls. 125,340 $
78 1 1395 شهركرد عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 143,100 3,985,092,240 Rls. 131,652 $
79 9 1395 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 35,100 3,942,379,350 Rls. 122,850 $
80 3 1395 شهركرد عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 98,300 3,895,039,200 Rls. 127,790 $
81 12 1395 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 23,900 3,447,603,680 Rls. 106,355 $
82 4 1395 شهركرد عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 21,125 3,423,113,690 Rls. 110,906 $
83 12 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 688,800 3,422,555,696 Rls. 105,643 $
84 11 1395 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 23,342 3,361,713,408 Rls. 103,872 $
85 9 1395 شهركرد عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 649,730 3,347,775,417 Rls. 104,267 $
86 4 1395 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 57,810 3,300,465,834 Rls. 107,365 $
87 6 1395 شهركرد عراق 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 20,000 3,269,175,000 Rls. 105,000 $
88 4 1395 شهركرد عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 30,516 3,148,199,135 Rls. 101,999 $
89 10 1395 شهركرد عراق 85393120 لامپ کم مصرفComract 24,000 3,073,060,000 Rls. 95,000 $
90 3 1395 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 25,541 2,935,884,160 Rls. 96,400 $
91 12 1395 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 34,325 2,928,072,448 Rls. 90,328 $
92 4 1395 شهركرد عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 30,790 2,829,273,840 Rls. 92,562 $
93 6 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 507,610 2,750,483,365 Rls. 88,179 $
94 1 1395 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 416,450 2,540,962,780 Rls. 83,932 $
95 8 1395 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 27,000 2,508,471,504 Rls. 79,002 $
96 5 1395 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 47,810 2,491,982,150 Rls. 80,270 $
97 12 1395 شهركرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 22,487 2,412,117,824 Rls. 74,432 $
98 12 1395 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 35,260 2,311,169,856 Rls. 71,328 $
99 3 1395 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,600 2,304,741,600 Rls. 75,600 $
100 3 1395 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 15,447 2,234,709,624 Rls. 73,416 $
مجموع کل
2,270,122,138,133 ريال
مجموع کل
72,590,296 دلار