آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 شهركرد افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 486,070 19,673,926,285 Rls. 631,891 $
2 4 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 181,920 9,688,117,810 Rls. 314,840 $
3 5 1395 شهركرد افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 219,600 8,862,726,600 Rls. 285,480 $
4 8 1395 شهركرد افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 108,000 7,226,358,300 Rls. 226,800 $
5 5 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 135,260 7,037,014,630 Rls. 227,091 $
6 7 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 122,590 6,406,669,899 Rls. 203,803 $
7 12 1395 شهركرد افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,223,872,000 Rls. 192,000 $
8 7 1395 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 48,500 6,093,540,000 Rls. 194,000 $
9 8 1395 شهركرد افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,079,872,000 Rls. 192,000 $
10 9 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 90,510 5,138,490,093 Rls. 159,718 $
11 10 1395 شهركرد افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 64,000 4,342,569,000 Rls. 134,400 $
12 10 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 60,710 4,329,580,333 Rls. 133,757 $
13 8 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 65,319 4,105,398,300 Rls. 129,274 $
14 6 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 60,218 3,821,437,896 Rls. 122,324 $
15 12 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 63,650 3,727,682,192 Rls. 115,036 $
16 2 1395 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 23,450 3,251,684,404 Rls. 107,204 $
17 7 1395 شهركرد افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 47,170 3,094,645,397 Rls. 98,201 $
18 2 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 47,514 3,027,889,381 Rls. 99,769 $
19 11 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 44,570 2,994,252,552 Rls. 92,518 $
20 9 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 42,939 2,886,470,196 Rls. 89,776 $
21 12 1395 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 37,000 2,841,983,130 Rls. 87,690 $
22 3 1395 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 25,867 2,543,988,303 Rls. 83,553 $
23 1 1395 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 20,960 2,517,143,145 Rls. 83,133 $
24 5 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 40,997 2,428,159,772 Rls. 78,434 $
25 10 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 34,384 2,088,394,147 Rls. 64,568 $
26 11 1395 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 27,000 2,070,844,380 Rls. 63,990 $
27 12 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 33,750 1,977,181,504 Rls. 60,994 $
28 8 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 32,440 1,834,949,702 Rls. 57,947 $
29 9 1395 شهركرد افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 27,000 1,819,559,700 Rls. 56,700 $
30 12 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 31,160 1,809,039,712 Rls. 55,807 $
31 8 1395 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 1,795,462,200 Rls. 56,700 $
32 2 1395 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 12,704 1,774,604,280 Rls. 58,500 $
33 10 1395 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 30,600 1,742,565,120 Rls. 53,916 $
34 12 1395 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 13,248 1,717,311,744 Rls. 52,992 $
35 7 1395 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 26,000 1,714,986,000 Rls. 54,600 $
36 12 1395 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,424 1,669,351,040 Rls. 51,520 $
37 1 1395 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 11,586 1,667,185,590 Rls. 55,062 $
38 6 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 29,110 1,658,414,625 Rls. 53,375 $
39 9 1395 شهركرد افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 1,546,848,000 Rls. 48,000 $
40 2 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,910 1,540,945,197 Rls. 50,811 $
41 1 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 28,030 1,532,883,800 Rls. 50,632 $
42 3 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,650 1,493,246,023 Rls. 49,057 $
43 8 1395 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 11,208 1,428,991,824 Rls. 44,848 $
44 12 1395 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,863 1,409,116,784 Rls. 43,502 $
45 11 1395 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,010 1,342,174,308 Rls. 41,452 $
46 6 1395 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 1,307,938,050 Rls. 41,850 $
47 10 1395 شهركرد افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 20,331 1,304,077,272 Rls. 40,314 $
48 1 1395 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 42,185 1,276,429,275 Rls. 42,185 $
49 12 1395 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 9,600 1,244,774,400 Rls. 38,400 $
50 4 1395 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 7,724 1,122,897,720 Rls. 36,708 $
51 3 1395 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 7,724 1,119,080,088 Rls. 36,708 $
52 3 1395 شهركرد افغانستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,000 1,093,320,000 Rls. 36,000 $
53 9 1395 شهركرد افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 21,346 960,800,484 Rls. 29,884 $
54 2 1395 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,745 840,923,205 Rls. 27,745 $
55 1 1395 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 27,115 820,640,225 Rls. 27,115 $
56 12 1395 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 4,895 615,638,000 Rls. 19,000 $
57 3 1395 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,815 604,688,390 Rls. 19,815 $
58 1 1395 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,000 575,225,000 Rls. 19,000 $
59 4 1395 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 5,500 504,735,000 Rls. 16,500 $
60 2 1395 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,855 480,549,195 Rls. 15,855 $
61 8 1395 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 14,770 470,616,510 Rls. 14,770 $
62 3 1395 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,010 457,594,860 Rls. 15,010 $
63 5 1395 شهركرد افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 4,800 445,795,200 Rls. 14,400 $
64 4 1395 شهركرد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,490 385,503,850 Rls. 12,490 $
65 12 1395 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,585 374,786,955 Rls. 11,565 $
66 4 1395 شهركرد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,810 302,785,650 Rls. 9,810 $
67 8 1395 شهركرد افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 1,789 284,053,392 Rls. 8,946 $
68 1 1395 شهركرد افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 1,624 245,914,200 Rls. 8,120 $
69 12 1395 شهركرد افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,188 212,686,728 Rls. 6,564 $
70 8 1395 شهركرد افغانستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,926 160,950,888 Rls. 5,069 $
71 8 1395 شهركرد افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 167 15,907,752 Rls. 501 $
72 3 1395 شهركرد افغانستان 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 46 3,804,875 Rls. 125 $
73 8 1395 شهركرد افغانستان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 28 2,667,168 Rls. 84 $
74 3 1395 شهركرد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6 547,902 Rls. 18 $
مجموع کل
181,212,859,532 ريال
مجموع کل
5,762,216 دلار
[1]