آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 361,307 607,822,589,936 Rls. 18,755,783 $
2 11 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 794,615 499,078,959,280 Rls. 15,419,440 $
3 10 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 4,802,500 453,436,672,225 Rls. 14,012,329 $
4 11 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 3,626,202 356,439,833,800 Rls. 11,013,119 $
5 12 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 3,332,100 342,592,125,800 Rls. 10,571,453 $
6 5 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,510,483 312,265,501,129 Rls. 10,082,239 $
7 2 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 26,309,396 291,910,357,787 Rls. 9,631,874 $
8 8 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,033,200 235,142,623,340 Rls. 7,408,781 $
9 3 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 191,201,160 233,046,779,405 Rls. 7,648,022 $
10 1 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 18,943,137 230,523,984,803 Rls. 7,615,529 $
11 9 1395 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,133,500 183,354,746,100 Rls. 5,710,300 $
12 4 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 149,177,530 183,041,860,483 Rls. 5,967,492 $
13 4 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,184,472 176,525,986,041 Rls. 5,749,154 $
14 11 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 11,885,049 172,684,795,528 Rls. 5,334,891 $
15 6 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 136,616,940 170,568,875,265 Rls. 5,464,409 $
16 6 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 12,401,463 169,242,106,914 Rls. 5,424,198 $
17 6 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 35,328,228 166,800,774,422 Rls. 5,345,383 $
18 6 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 15,236,679 165,514,771,623 Rls. 5,301,760 $
19 5 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 201,844 164,605,651,215 Rls. 5,325,263 $
20 6 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,554,303 158,458,090,089 Rls. 5,078,530 $
21 2 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 129,278,100 156,799,934,137 Rls. 5,170,785 $
22 5 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 11,396,193 150,671,378,204 Rls. 4,864,794 $
23 11 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 179,899,080 150,619,950,507 Rls. 4,654,006 $
24 12 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 10,458,458 149,224,251,384 Rls. 4,604,596 $
25 5 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 13,460,378 147,985,477,468 Rls. 4,780,229 $
26 7 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,077,236 133,385,127,538 Rls. 4,239,286 $
27 12 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,426,230 132,275,889,957 Rls. 4,084,426 $
28 12 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 178,243,010 129,259,800,246 Rls. 3,988,962 $
29 6 1395 شلمچه عراق 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 828,296 121,447,249,895 Rls. 3,892,991 $
30 3 1395 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,537,169 120,181,932,923 Rls. 3,950,194 $
31 7 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,884,620 119,373,210,684 Rls. 3,786,540 $
32 3 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,402,615 117,319,537,243 Rls. 3,851,980 $
33 10 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 159,059,472 116,928,349,364 Rls. 3,616,648 $
34 11 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 38,746,986 111,622,580,554 Rls. 3,448,754 $
35 11 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 12,321,478 111,395,860,746 Rls. 3,441,388 $
36 4 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 8,446,610 109,506,652,739 Rls. 3,557,328 $
37 1 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 89,296,626 108,153,607,970 Rls. 3,572,269 $
38 7 1395 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,162,265 107,962,249,335 Rls. 3,433,940 $
39 3 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 37,891,990 104,769,899,970 Rls. 3,255,062 $
40 9 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 135,801,071 101,554,248,668 Rls. 3,165,045 $
41 4 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,407,611 100,223,186,071 Rls. 3,255,461 $
42 11 1395 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 10,524,853 97,765,083,240 Rls. 3,020,496 $
43 10 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,722,350 94,215,782,972 Rls. 2,912,339 $
44 6 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 757,850 92,409,145,014 Rls. 2,961,330 $
45 10 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 191,788 92,320,006,000 Rls. 2,853,000 $
46 4 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 903,989 89,278,993,722 Rls. 2,905,598 $
47 6 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 37,911,995 88,465,792,621 Rls. 2,835,397 $
48 12 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 8,914,982 87,246,543,156 Rls. 2,692,540 $
49 10 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,512,032 86,593,560,502 Rls. 2,675,773 $
50 6 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 13,394,868 84,571,652,719 Rls. 2,710,471 $
51 1 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,146,485 84,364,425,453 Rls. 2,790,117 $
52 2 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,212,529 84,357,365,043 Rls. 2,782,120 $
53 2 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,132,548 83,865,898,209 Rls. 2,765,990 $
54 12 1395 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 8,530,821 82,946,055,175 Rls. 2,559,823 $
55 7 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,656,972 82,053,313,423 Rls. 2,606,573 $
56 1 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,130,561 82,028,881,969 Rls. 2,731,139 $
57 7 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 103,437,390 81,406,324,963 Rls. 2,583,692 $
58 5 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 30,033,323 81,336,793,775 Rls. 2,626,022 $
59 8 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 9,127,068 80,776,849,181 Rls. 2,546,027 $
60 7 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 6,980,821 80,740,497,980 Rls. 2,567,163 $
61 12 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,397,210 78,389,849,028 Rls. 2,418,465 $
62 2 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 25,721,842 77,815,088,814 Rls. 2,566,907 $
63 9 1395 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 8,404,018 76,846,122,621 Rls. 2,393,970 $
64 3 1395 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 7,489,740 76,746,007,074 Rls. 2,517,418 $
65 12 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 26,669,306 75,258,436,634 Rls. 2,322,599 $
66 2 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 605,641 72,786,421,697 Rls. 2,399,453 $
67 8 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,168,710 72,652,539,962 Rls. 2,292,531 $
68 6 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 12,183,362 72,451,443,314 Rls. 2,348,784 $
69 7 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 11,388,644 72,083,715,308 Rls. 2,291,964 $
70 8 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,500,141 71,560,749,774 Rls. 2,255,425 $
71 12 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 508,300 71,080,550,960 Rls. 2,193,510 $
72 10 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,656,467 70,668,579,216 Rls. 2,183,880 $
73 6 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,127,892 70,423,864,181 Rls. 2,255,793 $
74 10 1395 شلمچه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,325,916 66,995,273,212 Rls. 2,070,155 $
75 7 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 13,947,871 64,017,344,841 Rls. 2,032,136 $
76 11 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,495,221 62,912,504,148 Rls. 1,943,786 $
77 11 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,381,163 61,635,489,271 Rls. 1,904,326 $
78 9 1395 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 5,628,490 61,546,825,065 Rls. 1,914,805 $
79 8 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,416,470 59,900,702,761 Rls. 1,889,565 $
80 5 1395 شلمچه عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 943,012 58,447,882,654 Rls. 1,885,940 $
81 7 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 26,295,448 58,033,190,062 Rls. 1,844,233 $
82 4 1395 شلمچه عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 380,117 57,482,966,720 Rls. 1,864,448 $
83 10 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 23,073,366 57,367,230,353 Rls. 1,774,917 $
84 5 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,839,980 55,544,687,193 Rls. 1,794,204 $
85 6 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,249,260 55,526,766,603 Rls. 1,787,093 $
86 8 1395 شلمچه عراق 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 7,652,570 55,185,601,652 Rls. 1,739,867 $
87 4 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 11,415,941 54,608,646,386 Rls. 1,775,238 $
88 12 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 838,872 54,554,392,857 Rls. 1,683,051 $
89 12 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,578,742 53,833,510,528 Rls. 1,660,708 $
90 1 1395 شلمچه عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 688,800 53,827,637,645 Rls. 1,875,969 $
91 2 1395 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,957,948 52,343,242,674 Rls. 1,726,559 $
92 7 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,079,066 52,284,499,995 Rls. 1,664,537 $
93 12 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,088,659 51,367,292,417 Rls. 1,585,132 $
94 1 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,971,675 51,345,440,553 Rls. 1,711,898 $
95 8 1395 شلمچه عراق 08061000 ا نگور تازه 2,680,976 51,011,028,423 Rls. 1,608,194 $
96 8 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,186,187 49,833,367,651 Rls. 1,569,795 $
97 7 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 410,550 49,228,142,700 Rls. 1,559,580 $
98 1 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 345,059 49,016,965,460 Rls. 1,703,060 $
99 9 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 207,265 48,961,141,002 Rls. 1,525,022 $
100 8 1395 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 50,546 48,512,312,000 Rls. 1,532,000 $
مجموع کل
11,964,547,879,314 ريال
مجموع کل
379,667,160 دلار