آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,524,000 387,924,014,375 Rls. 12,211,875 $
2 9 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,293,500 339,285,010,650 Rls. 10,579,450 $
3 8 1395 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 874,000 228,995,875,350 Rls. 7,202,800 $
4 7 1395 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 775,000 200,457,730,000 Rls. 6,361,250 $
5 7 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 700,000 175,505,946,250 Rls. 5,569,750 $
6 3 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 273,000 63,564,356,600 Rls. 2,088,100 $
7 12 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 33,620,443,750 Rls. 1,037,500 $
8 10 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 33,488,993,750 Rls. 1,037,500 $
9 4 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 123,600 29,860,196,000 Rls. 972,400 $
10 2 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 29,728,820,000 Rls. 980,000 $
11 11 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 26,502,777,000 Rls. 818,500 $
12 1 1395 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 13,169,625,000 Rls. 435,000 $
13 4 1395 سيرجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 49,500 12,361,432,500 Rls. 400,500 $
14 5 1395 سيرجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 11,745,800,000 Rls. 380,000 $
15 8 1395 سيرجان ويتنام 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,306 407,846,400 Rls. 12,800 $
مجموع کل
1,586,618,867,625 ريال
مجموع کل
50,087,425 دلار
[1]