آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,487,806 408,533,601,822 Rls. 12,732,556 $
2 8 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,523,000 390,778,452,500 Rls. 12,289,866 $
3 7 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,050,000 267,255,881,250 Rls. 8,484,920 $
4 8 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 698,000 185,254,777,500 Rls. 5,826,250 $
5 7 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 687,000 162,714,801,250 Rls. 5,171,000 $
6 11 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300,000 81,315,271,500 Rls. 2,512,250 $
7 3 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300,000 69,204,607,500 Rls. 2,272,500 $
8 4 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 175,000 41,278,422,500 Rls. 1,347,500 $
9 6 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 37,584,237,500 Rls. 1,200,000 $
10 12 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 31,796,931,250 Rls. 981,250 $
11 5 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,850 29,390,087,375 Rls. 948,775 $
12 2 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 18,259,462,500 Rls. 602,500 $
13 1 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,584,812,500 Rls. 217,500 $
14 9 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 5,224,537,500 Rls. 162,500 $
15 8 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 5,159,700,000 Rls. 162,500 $
16 10 1395 سيرجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,762,048,000 Rls. 116,400 $
17 9 1395 سيرجان هنگ كنگ 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,710 219,133,080 Rls. 6,840 $
مجموع کل
1,744,316,765,527 ريال
مجموع کل
55,035,107 دلار
[1]