آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 197,000 82,790,871,800 Rls. 2,561,000 $
2 11 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 130,400 54,867,481,500 Rls. 1,695,200 $
3 12 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 101,948 42,942,726,008 Rls. 1,325,324 $
4 10 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,000 37,281,481,250 Rls. 1,152,500 $
5 11 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 130,050 36,761,195,835 Rls. 1,135,890 $
6 9 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 57,300 23,921,433,900 Rls. 744,900 $
7 2 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,050 18,892,931,160 Rls. 623,335 $
8 6 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,080 18,253,399,840 Rls. 586,040 $
9 7 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,070 18,041,448,100 Rls. 572,910 $
10 12 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,000 17,481,431,150 Rls. 539,450 $
11 9 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 59,000 16,905,413,250 Rls. 525,750 $
12 1 1395 سيرجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 54,500 14,354,141,000 Rls. 474,150 $
13 5 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,389,335,000 Rls. 432,500 $
14 3 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,100 13,126,914,900 Rls. 430,650 $
15 8 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 12,393,810,000 Rls. 390,000 $
16 2 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 8,997,912,000 Rls. 297,000 $
17 3 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 29,000 7,564,465,250 Rls. 248,300 $
18 8 1395 سيرجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,500 6,830,630,625 Rls. 214,375 $
19 5 1395 سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,630,195,000 Rls. 214,500 $
20 4 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,500 6,520,258,500 Rls. 213,150 $
21 8 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,095,705,000 Rls. 192,500 $
22 6 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,200 3,301,665,300 Rls. 106,220 $
23 7 1395 سيرجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,291,645,000 Rls. 105,000 $
24 7 1395 سيرجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 3,197,598,000 Rls. 102,000 $
25 11 1395 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 10,000 3,142,641,500 Rls. 97,100 $
26 7 1395 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,500 2,598,576,650 Rls. 82,450 $
27 12 1395 سيرجان هند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,527,746,000 Rls. 78,000 $
28 6 1395 سيرجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 6,600 1,481,240,250 Rls. 47,250 $
29 2 1395 سيرجان هند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 10,000 513,870,000 Rls. 16,954 $
مجموع کل
484,098,163,768 ريال
مجموع کل
15,204,398 دلار
[1]