آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,500 14,353,535,000 Rls. 450,625 $
2 2 1395 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,800 11,402,245,800 Rls. 376,200 $
3 10 1395 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 11,287,773,600 Rls. 349,200 $
4 3 1395 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,200 8,664,414,000 Rls. 283,800 $
5 8 1395 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 7,455,942,000 Rls. 234,000 $
6 9 1395 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,867,696,200 Rls. 58,200 $
7 3 1395 سيرجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,600 1,453,228,000 Rls. 47,600 $
8 9 1395 سيرجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 834,366,000 Rls. 26,000 $
مجموع کل
57,319,200,600 ريال
مجموع کل
1,825,625 دلار
[1]