آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 427,500 118,462,454,675 Rls. 3,655,730 $
2 11 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,500 80,931,165,650 Rls. 2,499,925 $
3 7 1395 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 230,000 65,400,748,325 Rls. 2,079,475 $
4 3 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 203,000 51,889,451,150 Rls. 1,702,850 $
5 6 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 155,500 43,743,813,350 Rls. 1,401,950 $
6 8 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 135,000 37,478,704,375 Rls. 1,181,250 $
7 4 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,000 32,303,719,750 Rls. 1,053,300 $
8 10 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 112,000 31,713,950,625 Rls. 980,000 $
9 12 1395 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 94,000 26,663,805,000 Rls. 822,500 $
10 9 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,500 23,357,690,250 Rls. 727,450 $
11 2 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,000 23,254,953,300 Rls. 767,350 $
12 8 1395 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,000 13,067,263,125 Rls. 411,250 $
13 4 1395 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 45,500 12,057,863,500 Rls. 391,150 $
14 1 1395 سيرجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,000 11,812,322,000 Rls. 390,100 $
15 5 1395 سيرجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,500 11,563,561,900 Rls. 373,550 $
16 12 1395 سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 421,408,000 Rls. 13,000 $
مجموع کل
584,122,874,975 ريال
مجموع کل
18,450,830 دلار
[1]