آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 سيرجان عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 20,000 362,208,600,000 Rls. 11,700,000 $
2 2 1395 سيرجان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 1,668,502 59,152,963,019 Rls. 1,952,151 $
3 5 1395 سيرجان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 687,000 24,897,904,885 Rls. 803,477 $
4 9 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,000 16,700,190,000 Rls. 520,000 $
5 7 1395 سيرجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 47,550 13,133,012,813 Rls. 416,063 $
6 9 1395 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,950 12,388,182,188 Rls. 385,313 $
7 3 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,630 11,841,111,150 Rls. 389,895 $
8 4 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,320 11,747,333,400 Rls. 384,780 $
9 10 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,100,688,000 Rls. 312,000 $
10 8 1395 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 8,885,292,500 Rls. 280,000 $
11 2 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,240 7,118,348,160 Rls. 234,960 $
12 10 1395 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,500 6,656,903,750 Rls. 205,625 $
13 8 1395 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,000 6,586,528,000 Rls. 208,000 $
14 1 1395 سيرجان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 131,500 4,659,498,675 Rls. 153,855 $
15 4 1395 سيرجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 15,500 3,779,419,250 Rls. 122,450 $
16 5 1395 سيرجان عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 108,000 3,681,754,560 Rls. 118,800 $
17 2 1395 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,600 2,266,746,720 Rls. 74,820 $
18 5 1395 سيرجان عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 66,000 1,934,936,916 Rls. 62,502 $
19 4 1395 سيرجان عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 66,000 1,929,124,230 Rls. 62,502 $
20 8 1395 سيرجان عراق 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 44,000 1,532,634,400 Rls. 48,400 $
21 6 1395 سيرجان عراق 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 43,200 1,489,704,480 Rls. 47,520 $
22 5 1395 سيرجان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 7,330 1,251,855,000 Rls. 40,500 $
23 11 1395 سيرجان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,090 1,093,665,483 Rls. 33,777 $
24 7 1395 سيرجان عراق 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 21,575 743,990,143 Rls. 23,733 $
مجموع کل
575,780,387,722 ريال
مجموع کل
18,581,123 دلار
[1]