آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,420 38,238,930,975 Rls. 1,190,949 $
2 2 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 19,258,770,000 Rls. 635,000 $
3 8 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,250 14,461,644,000 Rls. 456,150 $
4 1 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 12,568,275,000 Rls. 415,000 $
5 4 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 10,119,437,500 Rls. 331,250 $
6 9 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,810 9,121,623,030 Rls. 283,530 $
7 8 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,200 8,773,051,560 Rls. 275,600 $
8 7 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,500 7,306,849,375 Rls. 231,875 $
9 12 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,370 6,894,897,620 Rls. 212,810 $
10 7 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,882,093,750 Rls. 218,750 $
11 2 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 6,259,481,250 Rls. 206,250 $
12 10 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,950 5,449,928,900 Rls. 168,350 $
13 10 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,240 3,843,106,632 Rls. 118,728 $
14 3 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,038 2,525,280,318 Rls. 82,962 $
15 1 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,992 2,493,691,200 Rls. 82,368 $
16 9 1395 سيرجان امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,132 1,082,113,749 Rls. 33,777 $
17 12 1395 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,410 1,072,224,032 Rls. 33,077 $
مجموع کل
156,351,398,891 ريال
مجموع کل
4,976,426 دلار
[1]