آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,500 39,443,022,700 Rls. 1,217,350 $
2 12 1395 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,000 16,856,320,000 Rls. 520,000 $
3 8 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 10,355,475,000 Rls. 325,000 $
4 8 1395 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 10,334,025,000 Rls. 325,000 $
5 7 1395 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 10,258,625,000 Rls. 325,000 $
6 2 1395 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 9,007,119,000 Rls. 297,000 $
7 11 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,848,512,500 Rls. 242,500 $
8 9 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,732,948,000 Rls. 116,400 $
9 10 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,135,040,000 Rls. 97,000 $
10 1 1395 سيرجان اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,000 2,573,375,000 Rls. 85,000 $
11 2 1395 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 1,910,601,000 Rls. 63,000 $
12 10 1395 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 840,320,000 Rls. 26,000 $
13 12 1395 سيرجان اردن 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,500 786,088,000 Rls. 24,250 $
مجموع کل
117,081,471,200 ريال
مجموع کل
3,663,500 دلار
[1]