آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 291,000 70,541,240,400 Rls. 2,316,900 $
2 1 1395 سيرجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 120,000 32,047,476,000 Rls. 1,058,400 $
3 2 1395 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 23,368,730,000 Rls. 770,000 $
4 8 1395 سيرجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 72,000 20,045,970,000 Rls. 630,000 $
5 6 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,680 17,740,457,280 Rls. 567,840 $
6 12 1395 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 14,850,592,800 Rls. 458,400 $
7 10 1395 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,500 11,646,436,800 Rls. 360,075 $
8 2 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,840 10,936,565,640 Rls. 360,360 $
9 5 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,410 10,934,964,810 Rls. 353,265 $
10 4 1395 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 10,258,080,000 Rls. 336,000 $
11 12 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,800 9,179,892,800 Rls. 283,400 $
12 10 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,800 9,173,374,600 Rls. 283,400 $
13 8 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,900 9,052,605,900 Rls. 284,700 $
14 3 1395 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,800 8,450,719,200 Rls. 277,200 $
15 3 1395 سيرجان آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 4,228 322,237,020 Rls. 10,570 $
16 5 1395 سيرجان آلمان 08109020 زرشك تازه 400 19,810,560 Rls. 640 $
مجموع کل
258,569,153,810 ريال
مجموع کل
8,351,150 دلار
[1]