آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 سهلان گرجستان 27132000 قيرنفت 413,030 4,249,040,736 Rls. 140,430 $
2 6 1395 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 2,954,024,141 Rls. 94,609 $
3 5 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 20,980 2,796,451,938 Rls. 90,214 $
4 6 1395 سهلان گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 67,500 2,354,036,298 Rls. 75,512 $
5 2 1395 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,149,990,452 Rls. 70,956 $
6 12 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 11,050 1,555,529,640 Rls. 48,003 $
7 3 1395 سهلان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,528,281,312 Rls. 50,208 $
8 6 1395 سهلان گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 181,852 1,520,802,688 Rls. 48,512 $
9 4 1395 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,400 1,497,686,400 Rls. 48,960 $
10 3 1395 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,439,886,456 Rls. 47,304 $
11 2 1395 سهلان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 11,061 1,356,236,823 Rls. 44,747 $
12 3 1395 سهلان گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,343,390,946 Rls. 44,038 $
13 2 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,166 1,325,012,319 Rls. 43,713 $
14 3 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,385 1,308,610,989 Rls. 42,958 $
15 4 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 11,415 1,276,394,800 Rls. 41,570 $
16 7 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 9,824 1,245,886,780 Rls. 39,592 $
17 7 1395 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,465 1,230,372,135 Rls. 38,979 $
18 9 1395 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,953 1,197,335,391 Rls. 37,241 $
19 4 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 36,590 1,127,878,850 Rls. 36,590 $
20 9 1395 سهلان گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 19,574 940,638,357 Rls. 29,361 $
21 7 1395 سهلان گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 7,191 919,299,060 Rls. 29,124 $
22 5 1395 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,169 859,858,450 Rls. 27,775 $
23 9 1395 سهلان گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,418 825,605,529 Rls. 25,679 $
24 11 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,570 823,501,980 Rls. 25,445 $
25 6 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,509 800,733,113 Rls. 25,621 $
26 6 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,020 795,324,387 Rls. 25,597 $
27 7 1395 سهلان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 788,516,640 Rls. 25,104 $
28 6 1395 سهلان گرجستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 784,575,312 Rls. 25,104 $
29 3 1395 سهلان گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 770,456,530 Rls. 25,369 $
30 1 1395 سهلان گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 767,336,143 Rls. 25,369 $
31 7 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 23,900 754,403,500 Rls. 23,900 $
32 2 1395 سهلان گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,242 746,298,507 Rls. 24,623 $
33 5 1395 سهلان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,599 715,656,086 Rls. 23,117 $
34 6 1395 سهلان گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 688,628,602 Rls. 22,034 $
35 2 1395 سهلان گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 667,542,064 Rls. 22,034 $
36 1 1395 سهلان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,080 661,327,100 Rls. 21,844 $
37 8 1395 سهلان گرجستان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 19,910 634,392,330 Rls. 19,910 $
38 10 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,430 616,597,081 Rls. 19,049 $
39 7 1395 سهلان گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,398 600,154,011 Rls. 19,107 $
40 5 1395 سهلان گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 3,510 597,644,190 Rls. 19,305 $
41 7 1395 سهلان گرجستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 146,112 595,072,477 Rls. 18,881 $
42 8 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 20,363 593,013,932 Rls. 18,727 $
43 7 1395 سهلان گرجستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 105,440 560,531,270 Rls. 17,758 $
44 1 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 16,290 493,342,650 Rls. 16,290 $
45 5 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,000 472,481,856 Rls. 15,264 $
46 3 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 15,500 471,804,500 Rls. 15,500 $
47 2 1395 سهلان گرجستان 27132000 قيرنفت 45,710 471,311,907 Rls. 15,541 $
48 3 1395 سهلان گرجستان 27132000 قيرنفت 93,480 469,491,136 Rls. 15,424 $
49 5 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15,563 451,066,848 Rls. 14,593 $
50 6 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15,375 447,701,339 Rls. 14,281 $
51 2 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 14,480 438,686,080 Rls. 14,480 $
52 8 1395 سهلان گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 24,600 412,861,308 Rls. 13,038 $
53 4 1395 سهلان گرجستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 2,438 410,089,540 Rls. 13,406 $
54 9 1395 سهلان گرجستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,150 384,840,000 Rls. 12,000 $
55 4 1395 سهلان گرجستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 11,250 361,757,340 Rls. 11,826 $
56 5 1395 سهلان گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,086 353,752,277 Rls. 11,445 $
57 6 1395 سهلان گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 3,794 347,615,894 Rls. 11,089 $
58 7 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 12,153 345,540,154 Rls. 11,001 $
59 4 1395 سهلان گرجستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 11,250 337,010,030 Rls. 11,017 $
60 3 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 18,390 317,720,456 Rls. 10,424 $
61 5 1395 سهلان گرجستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 7,480 231,206,800 Rls. 7,480 $
62 7 1395 سهلان گرجستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 2,436 230,677,020 Rls. 7,308 $
63 9 1395 سهلان گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,287 227,596,929 Rls. 7,079 $
64 4 1395 سهلان گرجستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,836 224,652,960 Rls. 7,344 $
65 2 1395 سهلان گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 17,937 208,999,814 Rls. 6,901 $
66 10 1395 سهلان گرجستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 12,707 185,085,942 Rls. 5,718 $
67 12 1395 سهلان گرجستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 5,200 168,563,200 Rls. 5,200 $
68 3 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,360 166,422,540 Rls. 5,460 $
69 3 1395 سهلان گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,690 154,325,730 Rls. 5,070 $
70 2 1395 سهلان گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,107 137,220,124 Rls. 4,531 $
71 2 1395 سهلان گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 709 118,114,173 Rls. 3,897 $
72 2 1395 سهلان گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 321 118,093,338 Rls. 3,894 $
73 10 1395 سهلان گرجستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 650 116,528,400 Rls. 3,600 $
74 7 1395 سهلان گرجستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 585 101,576,170 Rls. 3,218 $
75 12 1395 سهلان گرجستان 28301000 سولفور سديم 10,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
76 5 1395 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,204 54,578,954 Rls. 1,763 $
77 10 1395 سهلان گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,091 52,793,839 Rls. 1,631 $
78 4 1395 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 1,258 30,804,130 Rls. 1,007 $
79 4 1395 سهلان گرجستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 70 29,630,400 Rls. 960 $
80 3 1395 سهلان گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 1,325 22,891,954 Rls. 751 $
81 9 1395 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 642 16,525,614 Rls. 514 $
82 3 1395 سهلان گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 15,000 8,218,530 Rls. 270 $
83 7 1395 سهلان گرجستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 285 7,196,820 Rls. 228 $
84 12 1395 سهلان گرجستان 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 46 3,241,600 Rls. 100 $
مجموع کل
60,663,222,041 ريال
مجموع کل
1,957,516 دلار
[1]