آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 سهلان يونان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 504,000 21,035,068,320 Rls. 689,534 $
2 1 1395 سهلان يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 528,000 20,560,751,640 Rls. 679,536 $
3 4 1395 سهلان يونان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 480,000 16,793,066,880 Rls. 546,960 $
4 4 1395 سهلان يونان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 360,000 12,722,553,000 Rls. 412,200 $
5 2 1395 سهلان يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 216,000 8,430,663,384 Rls. 277,992 $
6 8 1395 سهلان يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 192,000 7,843,389,840 Rls. 247,104 $
7 3 1395 سهلان يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 192,000 7,426,849,920 Rls. 243,264 $
8 8 1395 سهلان يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 192,000 6,815,757,312 Rls. 214,656 $
9 2 1395 سهلان يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 180,000 6,089,337,084 Rls. 200,834 $
10 6 1395 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 180,000 5,513,391,548 Rls. 176,272 $
11 1 1395 سهلان يونان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 120,000 4,892,754,720 Rls. 161,760 $
12 7 1395 سهلان يونان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 120,000 4,874,898,600 Rls. 154,440 $
13 2 1395 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 151,250 4,819,031,928 Rls. 158,994 $
14 4 1395 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 157,500 4,737,243,898 Rls. 154,238 $
15 1 1395 سهلان يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 120,000 4,599,149,184 Rls. 152,040 $
16 2 1395 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 141,250 4,194,244,136 Rls. 138,325 $
17 8 1395 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 110,495 3,149,057,036 Rls. 99,446 $
18 6 1395 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,000 2,953,283,328 Rls. 94,608 $
19 3 1395 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 2,683,322,554 Rls. 88,136 $
20 12 1395 سهلان يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 72,000 2,614,467,240 Rls. 80,634 $
21 3 1395 سهلان يونان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,314,312,394 Rls. 76,107 $
22 4 1395 سهلان يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,299,275,360 Rls. 75,312 $
23 3 1395 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,159,309,340 Rls. 70,956 $
24 12 1395 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 70,096 2,044,129,602 Rls. 63,087 $
25 12 1395 سهلان يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 48,000 1,781,606,856 Rls. 54,968 $
26 1 1395 سهلان يونان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 58,750 1,741,329,273 Rls. 57,533 $
27 6 1395 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,425 1,701,449,634 Rls. 54,382 $
28 3 1395 سهلان يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 45,000 1,524,847,330 Rls. 50,209 $
29 4 1395 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,451,759,760 Rls. 47,304 $
30 1 1395 سهلان يونان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 31,250 994,625,730 Rls. 32,850 $
31 4 1395 سهلان يونان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,000 930,180,720 Rls. 30,408 $
32 1 1395 سهلان يونان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 919,385,880 Rls. 30,408 $
33 5 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 155,159 902,625,966 Rls. 29,155 $
34 6 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 143,170 896,505,722 Rls. 28,634 $
35 6 1395 سهلان يونان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,000 835,580,208 Rls. 26,736 $
36 6 1395 سهلان يونان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 22,500 780,006,384 Rls. 25,104 $
37 12 1395 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 23,916 697,894,176 Rls. 21,524 $
38 11 1395 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 23,341 679,891,555 Rls. 21,007 $
39 11 1395 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,311 679,584,160 Rls. 20,980 $
40 12 1395 سهلان يونان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,736 663,328,608 Rls. 20,463 $
41 10 1395 سهلان يونان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,448 624,818,807 Rls. 19,303 $
42 2 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 100,870 611,191,504 Rls. 20,174 $
43 8 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 98,820 475,193,334 Rls. 14,930 $
44 10 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 48,360 312,275,716 Rls. 9,672 $
45 12 1395 سهلان يونان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,920 228,298,816 Rls. 7,048 $
46 11 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,960 148,615,488 Rls. 4,592 $
47 4 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,720 138,728,320 Rls. 4,544 $
48 4 1395 سهلان يونان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 20,981 119,606,900 Rls. 3,910 $
49 3 1395 سهلان يونان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 6,500 70,727,520 Rls. 2,320 $
50 3 1395 سهلان يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 16,500 50,301,900 Rls. 1,650 $
مجموع کل
181,525,668,515 ريال
مجموع کل
5,896,243 دلار
[1]