آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 617,708 17,613,479,952 Rls. 543,584 $
2 11 1395 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 542,512 15,688,866,808 Rls. 484,505 $
3 12 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 236,580 11,158,365,184 Rls. 344,224 $
4 6 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 184,866 8,357,477,580 Rls. 268,980 $
5 3 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 186,757 8,287,450,496 Rls. 271,732 $
6 11 1395 سهلان فدراسيون روسيه 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 254,770 7,255,944,072 Rls. 224,198 $
7 4 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 131,883 5,858,401,700 Rls. 191,890 $
8 7 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 152,500 5,403,123,960 Rls. 171,946 $
9 12 1395 سهلان فدراسيون روسيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,032 3,735,068,785 Rls. 115,255 $
10 8 1395 سهلان فدراسيون روسيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 21,223 3,705,730,626 Rls. 116,302 $
11 10 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 76,790 3,611,081,280 Rls. 111,729 $
12 7 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 77,720 3,551,905,620 Rls. 113,082 $
13 3 1395 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 65,980 2,922,174,439 Rls. 96,001 $
14 4 1395 سهلان فدراسيون روسيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 15,589 2,620,814,933 Rls. 85,427 $
15 6 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 67,500 2,356,317,831 Rls. 75,313 $
16 7 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 21,250 1,292,081,760 Rls. 41,136 $
17 6 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 41,250 1,262,496,188 Rls. 40,396 $
18 12 1395 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 42,540 1,213,792,440 Rls. 37,435 $
19 3 1395 سهلان فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,472 1,173,408,839 Rls. 38,498 $
20 6 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 700,651,050 Rls. 22,550 $
21 7 1395 سهلان فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 21,250 654,703,410 Rls. 20,810 $
22 2 1395 سهلان فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,377 511,684,140 Rls. 16,860 $
23 2 1395 سهلان فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 608 119,939,248 Rls. 3,952 $
مجموع کل
109,054,960,341 ريال
مجموع کل
3,435,805 دلار
[1]